ARA
EVLİYALAR ANSİKLOPEDİSİ

NECMEDDÎN İMÂD

On ikinci ve on üçüncü asırlarda Anadolu'da yaşayan velîlerden. Kayseri'de yaşamış olan Necmeddîn İmâd hazretlerinin hayâtıyla ilgili ayrıntılı bilgi yoktur. Ancak Halvetiyye yolu ileri gelenlerinden olduğu ve 1224 (H.621) senesinde Kayseri'de vefât ettiği bilinmektedir. Kabri Kayseri'nin Kalenderhâne Serçeoğlu mahallesinde ve Hüseyin Bey Hamamı karşısında olup, ziyâret edilmektedir.

Yaşadığı asırda insanların dünyâ ve âhirette kurtuluşları için gayret etmiş olan Necmeddîn İmâd hazretlerinin bâzı halleri ve menkîbeleri halk arasında anlatılmaktadır. Necmeddîn İmâd hazretlerinin vefâtından asırlarca sonra 1600 yılı başlarında Samsun, Amasya ve Çorum taraflarında ortaya çıkan Karayazıcı adındaki zorba ve isyâncılar, Osmanlı idâresine baş kaldırdı. Osmanlı ordusunun Rumeli'deki savaşlarda bulunmasını fırsat bilen Karayazıcı, emrindeki çapulcularla Çorum yöresinden başlayarak, Amasya ve Tokat taraflarını yağmaladıktan sonra Kayseri'ye yaklaştı. İdâreciler ve halk, saltanat merkezi İstanbul'a haber göndererek yardım istediler. İsyânı bastırmakla vazîfelendirilen Vezir Hacı İbrâhim Paşa, Kayseri'ye geldi. Karayazıcı'nın kuvvetleriyle çarpıştıysa da başarılı olamadı. Karayazıcı ve kuvvetleri Kayseri'ye girerek yağma ve talana devâm etti. Kayseri'yi istilâ ettiği günün gecesi Şeyh Necmeddîn İmâd hazretleri, Karayazıcı'nın rüyâsına girdi ve onu son derece sıkıştırdı. Ertesi gün eşkıyâ başı Karayazıcı, Kayseri'den kuvvetlerini geri çekti. Böylece Kayseri ahâlisi büyük bir zulüm ve fitneden kurtuldu. Bu menkîbe, halk arasında asırlardır anlatıla gelmiştir.

 

KAYNAKLAR

1) Meşâhir-i Kayseriyye

ÜLKELER
ŞEHİRLER
EVLİYALAR