ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Fıkıh ve hadîs âlimi. Künyesi Ebû Nasr olup ismi, Abdurrahîm bin Nefis bin Hibetullah bin Vehbân bin Rûmî bin Selmân bin Muhammed bin Selmân bin Sâlih bin Muhammed bin Vehbân es-Sülemî el-Hadîsî el-Bağdâdî’dir. 570 (m. 1174) senesi Rebî’ul-evvel ayında Bağdad’da doğdu. 618 (m. 1221) senesinde Horasan’da şehîd oldu.

Abdurrahîm es-Sülemî, birçok hadîs âliminden hadîs-i şerîf dinledi. Hadîs-i şerîf öğrenmede çok gayret sarfetti. Bu ilimde yüksek derecelere kavuştu. Hadîs-i şerîf öğrenmek için; Şam, Cezire, Mısır, Irak, Horasan. Mâverâünnehr, Harezm ve başka memleketleri dolaştı. Abdurrahîm es-Sülemî; Ebü’l-Feth bin Şâtîl’den, Ebü’s-Se’âdât el-Kazzâz’dan, Vâsıt’da; İbn-ül-Mendây’dan, Erbil’de; İbn-i Taberzed’den, Nişâbûr’da; el-Müeyyed’den Hirat’da; Ebî Rûh’dan Mâverâünnehr ve İsfehan’da; Zâhir’in talebelerinden, Dımeşk’da; İbn-ül-Hırıslânî’den, İskenderiyye’de; İbn-ül-Mufaddal’dan ve birçok âlimden hadîs-i şerîf dinledi ve rivâyette bulundu.

Abdurrahîm bin Nefis, fıkıh ilminde de söz sahibi idi. Hanbelî mezhebinin fıkıh bilgilerini çok iyi bilirdi. Hılâf (mukayeseli hukuk) ilminde de âlim olup, edebiyat ilmine de vâkıf idi.

İbn-ün-Neccâr onun hakkında; “Abdurrahîm bin Nefis, yazısı güzel, rivâyeti sağlam, emâneti korumada titiz davranan bir zât idi. Fazilet sahibi, hıfzı kuvvetli ve sağlam, güvenilir bir âlim olup, şiir ve nesir şeklinde yazıları vardır. Güzel ahlâk sahibi, mütevâzi, talebe yetiştiren, mürüvvet sahibi, talebelerinin ve sevdiklerinin maddî ve ma’nevî ihtiyâcını, sıkıntılarını gidermek için çok gayret gösteren biz zât idi” demektedir.

İbn-i Münzirî ise onun hakkında; “Abdurrahîm es-Sülemî’nin faydalı ve güzel şiirleri vardır. Huyu ve ahlâkı güzel olup, hadîs ve fıkıh âlimi idi” demektedir.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Zeyl-i Tabakât-ı Hanâbile cild-2, sh. 128

2) Mu’cem-ül-müellifîn cild-5, sh. 214

3) Esmâ-ül-müellifîn cild-1, sh. 560

4) Şezerât-üz-zeheb cild-5, sh. 80

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR