ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Hanbelî mezhebi fıkıh ve hadîs âlimlerinin büyüklerinden. İsmi, Abdurrahmân bin İbrâhim bin Ahmed bin Abdurrahmân bin İsmâil bin Mensûr el-Makdisî olup, künyesi Ebû Muhammed’dir. Lakabı Behâüddîn’dir. 555 (m. 1160)’de, başka bir rivâyette 556 (m. 1161) senesinde doğdu. 624 (m. 1227) senesi Zilhicce ayının 7. gününe rastlayan. Perşembe günü Şam’da vefât etti. Hep Sâlih, mübârek zâtların bulunduğu, Kasyûn dağı eteğinde bulunan kabristana defn olundu.

Ebû Muhammed Behâüddîn el-Makdîsî hazretleri, ilim öğrenmek için; Şam, Bağdad, Harran, Nablus ve başka yerlere gitti. Ebû Abdullah bin Ebü’s-Sagr, Şühde, Abdülhak el-Yûsufi, Ahmed bin Ebü’l-Vefâ el-Fakîh, Ali İbn-ül-Menâ, Şeyh Muvaffaküddîn ve başka birçok âlim ile görüşüp, sohbetlerinde bulundu. Kendilerinden ilim öğrendi. Hadîs-i şerîf rivâyet etti. Fıkıh, hadîs ve diğer naklî ilimlerde derin âlim oldu. Ayrıca, Arabî lisânının inceliklerine de vâkıf olup, lügat ilminde çok ileri idi. Yüzlerce talebe kendisinden istifâde edip, ilim öğrendiler, önceleri Nablus’da Hanâbile Câmii’nde imamlık yaptı sonradan bir ara Şam’a geçti. Ömrünün sonlarına doğru tamamen hadîs ilmiyle uğraştı. Nablus ve Şam’da hadîs dersleri verdi.

Abdurrahmân bin İbrâhim el-Makdisî hazretleri; sâlih vera’ ve zühd sahibi yüksek bir zât idi. Haram ve şüpheli olan şeylerden çok sakınırdı. Kalbinde dünyâ muhabbeti yok idi. Herkese karşı tatlı dil ve güler yüz gösterir. İhtiyâç sahiplerinin ihtiyâçlarını görürdü. Herkese iyilik ederdi. Kendisi ise kimseden birşey beklemezdi. İkram sahibi, eli açık, çok cömert bir zât idi. Heybetli ve cesur idi. O zamanda kâfirler ile yapılan muharebelere bizzat asker olarak katılır, çok fedâkârlıklar gösterirdi. Cesâreti ve yiğitliği herkesçe bilinirdi. Bununla beraber, alçak gönüllü idi. Kuvvetine güvenip, hiç bir mahlûka sertlik göstermezdi. Gayet yumuşak, güzel ahlâk sahibi herkesin sevdiği, kendisine hürmet ettiği bir zât idi.

Abdurrahmân bin İbrâhim ( radıyallahü anh ), hocası Muvaffaküddîn hazretlerinin yazmış olduğu Umde ve Mugnî kitaplarını şerhederek (açıklayarak) iki eser yazmıştır. Bunlardan başka eserleri de vardır.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Zeyl-i Tabakat-ı Hanâbile cild-2, sh. 170

2) Mu’cem-ül-müellifîn cild-5, sh. 112

3) Şezerât-üz-zeheb cild-5, sh. 112

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR