ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Sa’deddîn-i Teftâzânî’nin yüksek talebelerinden. İsmi, Haydar bin Muhammed Hirevî’dir. Lakabı Burhâneddîn olup, “Haydarât-üş-Şîrâzî” diye de tanınırdı. Sonraları “Rûmî” nisbetiyle anıldı. Doğum târihi belli değildir. Herat ve Şîrâz şehirlerinde birçok âlimden ilim tahsil etti. Zamanının büyük âlimi Sa’deddîn-i Teftâzânî’den ders aldı. Arab dili ve edebiyatında pek mahirdi. Belagat, beyân ve me’ânî ilimlerinde çok yükseldi. Tefsîr, kelâm ve ferâiz ilimlerinde büyük bir âlim idi. Teftâzânî’nin “Keşşâf” tefsîrine yaptığı haşiyeye, o da bir haşiye yaptı. Kazvînî’nin “îzâh” kitabını, şerh etti. Onun yaşadığı zamanlarda diyâr-ı Rûm denilen Anadolu’ya geldi. Burada çok ilim okuttu. Allâme Muhyiddîn el-Kâfiyecî, kendisinden çok ilim aldı. “Ferâiz-i Sirâciyye” kitabına da bir Şerh yaptığı rivâyet edilmekle beraber, ele geçmemiştir. 820 (m. 1417) senesinde vefât etti.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Mu’cem-ül-müellifîn cild-4, sh. 92

2) Bugyet-ül-vuât cild-1, sh. 549

3) Şezerât-üz-zeheb cild-7, sh. 145

4) Şakâyık-ı Nu’mâniyye tercümesi (Mecdî Efendi) sh. 83

5) Keşf-üz-zünûn sh. 112, 1247, 1479, 1894

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR