ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Hadîs âlimlerinden. İsmi, Ahmed bin Ebî Bekr bin İsmâil bin Selîm bin Kaymaz bin Ömer eş-Şihâb el-Kettânî’dir. Künyesi Ebü’l-Abbâs olup, lakabı Şihâbüddîn’dir. Busayrî nisbesi ile meşhûr oldu. 762 (m. 1360) senesinde Mısır’da Busayr şehrinde doğdu. 840 (m. 1436) senesinde Hüseyniyye’de vefât etti ve oraya defnedildi.

Busayrî, doğduğu yer olan Busayr’da büyüdü. Orada Kur’ân-ı kerîmi, kırâata uygun olarak, Ömer bin Şeyh Îsâ’dan okudu ve ezberledi. Sonra hocasının işâretiyle babasının rızâsını alarak Kâhire’ye gitti. Nûr-ül-Âdemî’den fıkıh ilmi okudu ve onun ilminden istifâde etti. El-İzz bin Cemâ’a’dan aklî ve naklî ilimleri tahsil etti. Şeyh Yûsuf el-Enbâî’den fıkıh okumaya devam etti. Et-Tekıyy bin Hâtem, Tenûhî, Bülkıynî, el-Irâkî, el-Heysenî gibi âlimlerden hadîs ilmini öğrendi. Ömrü boyunca hocalarının ilim meclislerine devam etti. Bu arada ondan da; İbn-i Fehd gibi birçok meşhûr âlimler ders aldı, ilim öğrendi. Hüseyniyye İmamlığına ta’yin oldu. Orada yerleşti. Çok güzel yazısı var idi. Kitapları kendi el yazısı ile yazardı. Birçok kitapları ve kendi hazırladığı eserlerini kendi güzel hattıyla yazdı.

Sâlih, faziletli, sakin, çok ibâdet eden, Kur’ân-ı kerîmi çok okuyan, insanları biraraya toplayan bir zât idi.

Hadîs ilmiyle ilgili birçok eserler yazmıştır. Eserlerinden ba’zıları şunlardır: 1- İlhâf-ül-Hıyre biz-Zevâid-i el-Mesâil-il-Aşere, 2- Zevâid-i Sünen-i İbn-i Mâce alâ kütüb-i Hâfız el-Hamse, 3- Zevâid-i Nevâdir-il-usûl lil-Hakîm et-Tirmizî, 4- El-Kavâid-ül-Müntekî li zevâid-i Sünen-il-Beyhekî, 5-Tuhfet-ül-Habîb lil Habîb biz-Zevâidi fit-tergîb vet-terhîb. Bu eserini müsvedde olarak yazmış, kendi güzel yazısıyla yazamadan vefât etmiştir. Vefâtından sonra oğlu bu kitabı yazmıştır.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Ed-Dav-ül-lâmi’ cild-1-sh. 251, 252

2) Mu’cem-ül-müellifîn cild-1 sh. 175

3) Keşf-üz-zünûn cild-2 sh. 956

4) El-A’lâm cild-1 sh. 104

5) Esmâ-ül-müellifîn cild-1, sh. 124

6) Brockelmann Gal-2, sh. 67 Sup-2, sh. 71, 72

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR