ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Fâtih Sultan Mehmed Hân devri tefsîr âlimlerinden. İsmi, Hamza bin Mahmûd el-Karamânî’dir. Lakabı Nûreddîn’dir. Kaynaklarda doğum târihi bildirilmeyen Karamânî, 871 (m. 1468) yılında vefât etti.

Asrının âlimlerinden, tefsîr, hadîs ve diğer dînî ilimleri tahsil etti. Din bilgileri ve fen bilgilerinin her birinde yüksek derecelere erişti. İlminin çokluğu ile temayüz ederek akranlarından öne geçti, ömrünü, ders okutup talebe yetiştirerek, fetvâ vererek, kitap yazarak geçirdi. Karaman’da müderrislik ve müftîlik vazîfesinde bulundu.

Allâme Kâdı Beydâvî’nin “Envâr-üt-Tenzîl” adındaki tefsîrine haşiye yazdı. Haşiyesine “Takşîr-üt-Tefsîr” adını verdi. Bu haşiye, âlimler arasında makbûl tutulmuştur. Karaman’da vefât etti, oraya defnedildi.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Mu’cem-ül-müellifîn cild-4, sh. 81

2) Şakâyık-ı Nu’mâniyye tercümesi (Mecdî Efendi) sh. 120

3) El-Fevâid-ül-Behiyye sh. 69

4) Keşf-üz-zünûn sh. 190

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR