ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Şafiî âlimlerinden. İsmi, Hasen bin Hüseyn bin Hamekân el-Hemedânî’dir. Künyesi, Ebû Ali’dir. Hemedân şehrinden olup, doğum târihi belli değildir. Hadîs, fıkıh ve târih ilimlerinde büyük bir âlimdir. Bağdad’a gelip Terb-i Yûnus’ta büyük hadîs âlimi Dâre Kutnî’nin yanına yerleşti. Fıkıh ilmini Ebû Hâmid-i Mervezûrî’den öğrendi. Hadîs ilmini Basra’da öğrendi. İmâm-ı Şafiî’nin menkıbelerini anlatan nefis, açık bir eseri vardır. 405 (m. 1014) senesi Cemâzil-evvel ayının yirmisi civarında, Bağdad’da vefât etti ve evine defnedildi.

Ebü’ Ali Hemedânî, önce hadîs ilmi ile meşgûl oldu. Basra’da, yazarak hadîs-i şerîf öğrendi. Abdurrahmân bin Hemedân-i Cellâb el-Hemedânî, Muhammed bin Hârûn ez-Zencânî, Zübeyr bin Abdülvâhid el-Esdebâdî, Ca’fer bin Muhammed bin Nusayr el-Huldı, Muhammed bin Hasen bin Zeyyâd en-Nakkâş ve Bağdad ile Basra’daki daha, birçok âlimden hadîs-i şerîf alıp rivâyet etti. Kendisinden de, Ebü’l-Kâsım el-Ezherî, Ahmed bin Ali et-Tûzî, Muhammed bin Ca’fer el-Esdebâdî ve daha başka âlimler hadîs-i şerîf rivâyet ettiler.

Sonra fıkıh ilmi ile meşgûl oldu. Ebû Hâmid-i Mervezûrî’den fıkıh ilmini öğrendi. “Menâkıb-ı İmâm-ı Şafiî” ismindeki eserinde, Şafiî mezhebi ile birlikte, daha evvel âlimlerin yazmadığı birçok mezheb âliminin ictihâdlarını da yazdı.

Ebü’l-Fadl Abdüssamed bin Muhammed el-Hatîb anlatıyor “Ebû Ali bin Hamekân bana dedi ki: Ben, yalnız Basra’da 470’den fazla âlimden yazarak hadîs-i şerîf öğrendim. Ebû Ali Hemedânî ise, başka yerlerde de yazdı. Gençlik yıllarında hadîs-i şerîfle meşgûl oldu. Ondan sonra fıkıh ilmini öğrenmeyi istedi. Ebû Hâmid-i Mervezûrî’nin derslerine devam edip, ondan bu ilmi aldı.”

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Tabakât-üş-Şafiiyye cild-4, sh. 304

2) Şezerât-üz-zeheb cild-3, sh. 174

3) Târih-i Bağdâd cild-7, sh. 299

4) Mu’cem-ül-müellifîn cild-3, sh. 218

5) Keşf-üz-zünûn sh. 1839

6) El-Bidâye ven-nihâye cild-11, sh. 354

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR