ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Mısır’da yetişen evliyânın büyüklerinden. İsmi Hasen olup, nisbeti Matrâvî’dir. Doğum târihi tesbit edilememiştir. 916 (m. 1510) senesinde vefât etti.

Hârikalar ve kerâmetler sahibi evliyânın önde gelenlerinden olan Hasen Matrâvî, Karâfe Câmii’nde ikâmet ederdi. İnsanlar onu ziyâret etmek, sohbetlerinde bulunmak için uzak yerlerden yanına gelirlerdi. Yaşı ilerleyip, yüz yaşına yaklaşmış olduğu hâlde, geceleri kalkar, ibâdet ve tâat ile meşgûl olurdu. Bunu hiç aksatmazdı.

Rivâyet edilir ki, bir gece Hasen Matrâvî’nin abdest suyu bitmişti. Bu hâlde iken Allahü teâlâya teveccüh edip, yalvardı. Bir de ne görsün, tam o sırada hâl sahibi âriflerden bir zât havada uçuyor ve omuzunda da su kabı var. O zât Hasen Matrâvî’nin yanına indi. Omuzunda bulunan su kırbasını Nil nehrinden doldurmuş idi. O sudan yavaşça dökdü, Hasen Matrâvî de abdest aldı. Bundan sonra o zât tekrar havada yükselerek, oradan ayrılıp uzaklaştı.

Abdülvehhâb-ı Şa’rânî hazretleri şöyle anlatır: “Hasen Matrâvî hazretleri, bu hâdiseyi bana anlattı ve sonra; “Evlâdım, Allahü teâlâya karşı yaptığı ibâdet ve tâatte, sâdık, doğru, samimî ve ihlâslı olan kimseye Allahü teâlâ mahlûkâtı hizmetçi kılar, itaat ettirir ve boyun eğdirir. Eğer benim geceleyin ibâdete kalkmam ihlâs ile olmasaydı, başka bir sepeble olsaydı, Allahü teâlâ bana evliyâsından birini göndermezdi” buyurdu.

Hasen Matrâvî hazretlerinin menkıbe ve kerâmetleri pekçoktur.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Câmi’u kerâmât-il-evliyâ cild-1, sh. 399

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR