ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Abdurrahmân bin Ali bin Mûsâ bin Hıdır el-Hayâri’dir. Mısır’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1056 (m. 1646) senesi Rebî’ul-âhır ayının yirmiikinci günü, Medîne-i münevverede vefât etti. Bakî’ kabristanına defnedildi.

Abdurrahmân Hayâri, Mısır’da tahsil yaptı. Zamanının büyük âlimlerinden okudu. Nûreddîn Ziyâdî, Ebû Bekr Şinvânî, Ahmed Ganemî, Muhammed Hafacî ve başkalarının derslerinde yetişip icâzet (diploma) aldı. Hocaları onun fazilet ve kemâline şehâdette bulundular. Câmi’ul Ezher’de ders okuttu. Âlimler de dersini dinlediler. Nûreddîn Şebrâmelîsî dersinde bulundu ve onu çok medhetti.

Abdurrahmân Hayâri 1029 (m. 1619) senesi Muharrem ayının ortalarında Medîne-i münevvereye gitti. Gidişi, Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) izni ile idi. Medîne-i münevvere halkı ilminden çok istifâde ettiler. Bütün ilimlerde üstün derecede olup vekâr sahibi idi. Resûlullahı ( aleyhisselâm ) uyanık hâlde iken görürdü. Bir defasında talebelerine okuttuğu hadîs-i şerîf kitabını bitirince, ellerini duâ eder şekilde kaldırdı. Kendilerinde duâya âmin diyen bir kimse hâli vardı. Derste bulunan talebeler ve başkaları da ellerini açtılar. Hayârî’nin duâ hâli uzadı. Talebeler ve başkaları o hâlde kalmaktan yoruldular. Bir kısmı oradan ayrıldılar. Kalanlar da hayrete düştü. Ellerini indirdikten sonra çok sevdiği bir talebesi yaklaşıp; “Efendim bu hâlinize ve uzayan duânıza hayret ettik, önce böyle bir durum olmamıştı.” diye sordu. O da; “Yavrum bunun sebebi bizim için duâya gelmiş olan Resûlullah efendimizi ( aleyhisselâm ) görmem ve duâlarına âmin dememdir. Duâ bitinceye kadar bu hâlde kaldım” buyurdu.

Abdurrahmân Hayâri çeşitli âlimler tarafından medhedildi. O bütün faziletleri kendisinde toplamış bir zât idi.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Hulâsat-ül-eser cild-2, sh. 367

2) Câmi’u kerâmât-il-evliyâ cild-2, sh. 65

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR