ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. İsmi, Abdülkâdir bin Muhammed bin Ali el-Hüseynî olup, lakabı Muhyiddîn’dir. İbn-i Muzaffer diye tanınır. 833 (m. 1430) senesi Şevval ayının onuncu günü, Hüseyniyye’de doğdu. 892 (m. 1487) senesinde vefât etti. Vefât târihi için başka rivâyetler de bildirilmiştir.

Doğum yeri olan Hüseyniyye’de yetişen İbn-i Muzaffer, önce Kur’ân-ı kerîmi, daha sonra; Umde, Şâtıbiyye, Tebrîzî ve daha başka eserleri okudu. İbrâhim el-Metbûlî ile sohbet etti. Fıkıh, fıkıh usûlü, hadîs, Arabî ilimler, tasavvuf ve daha başka ilimlerle meşgûl oldu. Şerîf-ün-nisâbe, İlmüddîn el-Bülkînî, İzzeddîn bin Abdüsselâm, Kemâleddîn bin Sîrîn ve daha başka âlimlerden ilim öğrendi. Öğrendiği ilimlerden çok şey yazdı, ilimde yükseldi. Bülkînî’nin vekîli oldu. Bir müddet Bülkînî’nin yanında bulunup ihtisas yaptı, İlmini ilerletti. Âlim zâtlardan çok istifâde etti.

Bir taraftan ilim ile meşgûl olurken, diğer taraftan ticâretle de meşgûl oldu ve bu husûsta da ilerledi. Allahü teâlâ ona çok mal ihsân etti.

İlmî, edebî ve tasavvufî sahadaki üstünlükleriyle birlikte, aynı zamanda kuvvetli bir şâir olan İbn-i Muzaffer, hakiki İslâm âlimlerinin büyüklüklerini ve üstünlüklerini anlatan kıymetli şiirler de yazmıştır.

İbn-i Muzaffer Abdülkâdir bin Muhammed hazretleri, büyük âlim, fazilet sahibi bir zât olup, ilimde bir derya misâli idi. Anlayışı çok kuvvetli idi. Bir ara kadılık yaptı. İlmi ile herkese faydalı oldu. Birkaç defa hacca, ilim öğrenmek ve öğretmek maksadıyla Şam ve daha başka yerlere gitti. Şam’da Şafiî âlimlerinin meşhûrlarından İbn-i Kâdı Şühbe ile görüşüp sohbet etti.

Yazdığı kıymetli eserlerden ba’zılarının isimleri şunlardır: Nazmu muhtasar-ı Ebî Şücâ’, et-Tavdîh fî nazm-it-tenkîh, Sirr-ül-esmâ fî meb-hasi hurûfi vel-esmâ, Nazmu Nûhbet-ül-fikr li İbn-i Hacer.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Ed-Dav-ül-lâmi’ cild-4, sh. 285

2) İzâh-ül-meknûn cild-2, sh. 448

3) Esmâ-ül-müellifîn cild-1, sh. 598

4) Mu’cem-ül-müellifîn cild-5, sh. 298

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR