ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Mâlikî mezhebi fıkıh âlimi. İsmi, Muhammed bin Kâsım el-Ensârî et-Tilmsânî et-Tûnûsî olup, künyesi Ebû Abdullah’tır, İbn-i Rassâî diye meşhûr oldu. Doğum târihi bilinmemektedir. 894 (m. 1489) senesinde vefât etti.

İbn-i Rassâî; Ahmed ve Ömer Kaleşâniyyîn, İbn-i İkâb, Ebü’l-Kâsım el-Berzâlî ve başka âlimlerden ilim öğrendi. Fıkıh, usûl, kelâm, Arabî ilimler ve mantıkta üstün dereceye yükseldi. Zeytûne Câmii’nin İmâm ve hatîbliğinde bulundu. Fetvâ verdi. Mahalle, Enkiha, Cemâ’a’da kadılık yaptı. Daha sonra; fıkıh, kelâm, Arabî ilimler ve mantık ilimleri okutup, çok talebe yetiştirdi.

İbn-i Rassâî, kıymetli eserler yazdı. Bunlardan ba’zıları şunlardır: 1- Şerh-ül-esmâ-in-Nebeviyye, 2- Müntehâ Şerh-il-Buhârî libn-i Hacer, 3-Tezkiret-ül-muhıbbîn fî esmâi Seyyid-il-mürselîn, 4- El-Hidâyet-ül-Kâfiye li beyân-il-hakâik el-İmâm İbn-i Arafe el-Vâfiyetü fil-fıkh, 5- Tuhfet-ül-ahyâr fî fadl-is-Salâti alen Nebiyy-il-muhtâr ( aleyhisselâm ), 6- El-Lem’u vet-Takrîb fî tertîbi ây-ı mugn-il-Lebîb, 7- Muhtasar feth-ül-Bâri Şerhu Sahîh-il-Buhârî.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Mu’cem-ül-müellifîn cild-11, sh. 137

2) Ed-Dav-ül-lâmi’ cild-8, sh. 287

3) El-Bustân sh. 283

4) Neyl-ül-ibtihâc sh. 829

5) Esmâ-ül-müellifîn cild-2, sh. 216

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR