ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Şafiî mezhebi âlimlerinden. İsmi, Ahmed bin Ebî Bekr bin Muhammed bin Serrâc el-Kurâşî el-Bekrî et-Teymî el-Mekkî ez-Zebîdî’dir. Künyesi Ebü’l-Abbâs olup, lakabı Şihâbüddîn idi. “İbn-i Reddâd” diye meşhûr oldu. 748 (m. 1347) senesinde Mekke’de doğdu ve orada büyüdü. Birçok âlimden ders okudu. İlim tahsili için Yemen’e gidip, Zebîd denilen beldeye yerleşti. Resûlî Devleti Sultânı Eşref İsmâil bin Efdâl’in yakınlarından oldu. Sultan, onu yanından hiç ayırmadı. Şöhreti her tarafa yayıldı. Ayrıca o, Şeyh İsmâil bin İbrâhim Cebertî’nin de sohbetlerine devam etti. Tasavvuf bilgilerini ondan aldı. Tasavvuf ilminde çok yükseldi. Bu ilme dâir birçok eserler yazdı. 813 (m. 1410) senesinde Mecdüddîn-i Şîrâzî’nin vefâtından sonra kadılık vazîfesine ta’yin. Edildi. Herkes ona gelip, ilminden çok istifâde ettiler. 821 (m. 1418) senesi Zilka’de ayında Yemen’de vefât etti.

Fıkıh ilmini önce babasından okudu. Mekke’de ba’zı büyük âlimlerin derslerine devam edip, hadîs-i şerîf öğrendi. Dımeşkli âlimlerden Ebû Bekr bin Muhıb, Ömer bin Ahmed el-Cürhümî, Muhammed bin Muhammed bin Dâvûd el-Makdîsî, Muhammed bin Ahmed bin Safiy el-Gâzulî ve daha birçok âlim ona icâzet verdiler.

Hazrecî, “Târih-i Yemen” adındaki eserinde diyor ki: “O, çeşitli ilimlerde yüksek bir âlim idi. Meşhûr bir fakîh olup, fesahat ve belagat sahibi idi. İlmiyle âmil olup, kâmil ve kerîm bir zât idi. Çok cömert olup, eline geçeni ihtiyâç sahiplerine dağıtırdı. Yumuşak huylu olup, çok ibâdet ederdi. Âlimleri ve evliyâyı sık sık ziyâret ederdi. Çok kerâmetleri görüldü. Sultan Eşref’in yanında çok i’tibâr gördü. Çünkü Sultan Eşref onu çok severdi. Herkes tarafından da çok sevilirdi. Hakîkat ve tarikat bilgilerine dâir çok eser yazdı, İsmâil Cebertî, Ebû Bekr bin Ebi’l-Kâsım Ali bin Ömer bin Ehdel, babası ve amcası ile, amcasının babası Ali Muhammed, Şeyh Abdülkâdir gibi tasavvuf âlimleri, ona hırka giydirip, icâzet verdiler.”

Onun, “Mûcib-ür-rahme”, “Mebsût” ve “Muhtasar” isimlerinde kıymetli eserleri vardır: ilk eseri hadîs ilmi hakkında olup, iki cild halindedir. Son iki eseri, tasavvuf ilmi hakkındadır. Ayrıca şiirleri de vardır.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Mu’cem-ül-müellifîn cild-1, sh. 178

2) Ed-Dav-ül-lâmi’ cild-1, sh. 260-262

3) El-A’lâm cild-1, sh. 104

4) Tabakâtü Sülehâ-i Yemen sh. 164, 269, 292,

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR