ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Seyyid Sâlim bin Ahmed bin Şeyhân’dır. Hazreti Hüseyn’in soyundandır. 995 (m. 1587) senesinde Mekke-i mükerremede doğdu. 1046 (m. 1636) senesinde doğduğu yerde vefât etti.

İbn-i Şeyhân genç yaşta ilim tahsiline başladı. İhyâ-u ulûm-iddîn’i evliyânın büyüklerinden Sa’îd Bâbkî’nin yanında üç defa okudu. Büyük âlim ve velî olan Şeyh Ahmed Şenâvî’den zâhirî ve bâtınî ilimleri öğrendi. Daha sonra talebe yetiştirmeye ve insanlara va’z ve nasihat etmeye başladı. Pekçok kimse ondan istifâde etti.

İbn-i Şeyhân muhtelif ilimlere dâir kitaplar ve risaleler yazdı. Bu eserlerinden ba’zıları şunlardır: 1- Bulgat-ül-mürîd ve bugyet-ül-müstefîd, 2-Şerh-ül-Cevher-ir-Râbi’ vel-Hâmis lis-Seyyid Muhammed Gavsullah ibni Hatîriddîn, 3- Cevâmiu kelim-il-ulûm fis-salâti alâ müdâv-il-külûm, 4- Neşr-ül-ifâde bi zikri kelimetey-iş-şehâde, 5-El-İhbâr vel-ınbâ’ bi şiârı zev-il-kurbâ vel-elbâ’. 6- Cebr-ül-kelimet-il-kasîmeti bi zikr-il-kelimet-il-âsimeti, 7- El-Mekâsid-ül-ındiyye bi meşâhid-in-Nakşibendiyye, 8- Şekk-ül-ceyb fî ma’rifeti ehl-iş-şehâdeti vel-gayb, 9-Misbâh-us-sirr-illâmi’ bi miftâh-ıl-cifr-il-câmi’, 10- Gurer-ül-beyân an Umr-üz-zamân, 11-El-Meşrût-ul-Esmâ-ül-esnâ fî şurût-il-Esmâ-il-hüsnâ, 12- El-Ikd-ül-manzûm fî ba’dı mâ tahtevî aleyh-il-hurûf min-el-havâss vel-ulûm, 13- Merhem-ül-atf ve dirhem-üs-sarf, 14-Esfâr-ül-hâlik fil-ameli bi vitri İbn-i Mâlik, 15- Mevâid-ül-fadl-ıl-câmiati lübâben fî mevârıd-ir-remel-in-nâfiati ahbâben, 16- Cull-ül-magnem fî hall-it-tılsım, 17- El-Burhân-ül-ma’rûf fî mevâzîn-il-hurûf, 18- Münteh-et-taleb fî kısmeti hurûf-ur-ruteb alel kevâkib-is-seb’ati, 19- Miftâh-üs-serâir ve kenz-üz-zehâir, 20- Kasîdetün vitriyyetün.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Mu’cem-ül-müellifîn cild-4, sh. 202

2) Hulâsat-ül-eser cild-2, sh. 200

3) El-A’lâm cild-3, sh. 70

4) Keşf-üz-zünûn cild-2, sh. 1058, 1761

5) Brockelmann Sup-2, sh. 407

 

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR