ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Hanefi mezhebi fıkıh âlimi, edîb ve şâir. İsmi, Ali bin Sûdûn el-Yeşbegavî el-Kâhirî olup, künyesi Ebü'l-Hasen'dir. 810 (m. 1407) senesinde Kâhire'de doğdu. 868 (m. 1464) senesinde Receb ayında Dımeşk'da vefât etti. Ferâdis kabristanına defnedildi.

Kâhire'de büyüdü. Okuyup yazma çağına gelince, önce Kur'ân-ı kerimi okumasını öğrendi. Kur'ân-ı kerim ile ilgili ilimleri Şihâbüddîn Nu'mânî'den tahsil etti. Daha sonra diğer dini ilimleri tahsil etmeye başladı. "Kenz" kitabını ezberledi. Sa'düddîn Deyrî'nin de aralarında bulunduğu bir grup âlimin huzurunda "Kenz" ve "Akîdet-ün-Nesefi" kitaplarını okudu. Celâlüddîn el-Hısnî, Şihâbüddîn Ebşîtî ve Şihâbüddîn Havvâs'tan aruz ilmini okudu. Vâsıtî ve Zeynüddîn Zerkeşî'den hadîs-i şerif dinledi. Hattâ Sahîh-i Müslim ve daha başka hadîs kitaplarındaki hadîsi şerifleri dinledi. Zamânının âlimlerinin derslerine devam ederek, çeşitli ilimlerde hayli bilgi sahibi oldu. Birkaç defa hacca gitti. Ba'zı savaşlara katıldı. Yine değişik zamanlarda çeşitli camilerde imamlık vazifesinde bulundu. Müslümanların ibâdetlerini yapmalarında onlara yardımcı oldu. Edebiyat ilmiyle de meşgul oldu. Bu ilme karşı merakı ve kabiliyeti fazla olduğundan, kısa zamanda meşhur oldu. Şemseddîn Sehâvî der ki: "Ben ondan, 853 (m. 1449) senesinde ba'zı şiirler yazdım. Bir söylediğini, başka bir yerde söylemezdi. Edebiyat sahasındaki şöhreti her tarafa yayıldı. Zarif kimseler onun dîvânını öğrenmek hususunda birbirleriyle yarış ederlerdi, "Ömrünün sonuna doğru Şam'a gitti ve orada vefât etti. Eserlerinin ba'zıları şunlardır.: 1- Nüzhet-ün-Nüfûs, 2- Kurret-ün-Nâzır ve Nüzhetül-Hâtır, 3- Dîvân.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Mu'cem-ül-müellifîn cild-7, sh. 106

2) Ed-Dav-ül-lâmi' cild-5, sh. 229

3) Şezerât-üz-zeheb cild-7, sh. 307

4) Keşf-üz-zünûn sh. 803,1325, 1949

5) Esmâ-ül-müellifîn cild-1, sh. 734

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR