ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Hadîs âlimlerinin meşhûrlarından. Künyesi, Ebû Müslim el-Kûcî'dir. 192 (m. 807) senesinde Basra’da doğdu. 292 (m. 904)’de Bağdâd’da vefât etti. Hadîs ilminde hafız derecesinde olup, yüzbin hadîs-i şerîfi, senetleriyle birlikte ezbere bilirdi. Kendilerinden hadîs-i şerîf işitip, rivâyet ettiği hadîs âlimlerinden bir kısmı şu zâtlardır. Muhammed bin Abdullah el-Ensârî, Abdurrahmân bin Hammâd eş-Şa’bî, Haccâc bin Nusayr el-Fesâtitî, Haccâc bin Minhal el-Enmâtî, Ebû Âsım en-Nebîl, Müslim bin İbrâhîm, Abdullah bin Mesleme el-Ka’nebî ve diğer âlimlerden. Kendisinden ise Ebü’l-Kâsım Begâvî, İsmail bin Muhammed es-Saffâr, Ebû Amr bin Semmak, Ahmed bin Selmân en-Necâd, Ebû Sehl bin Ziyâd, Muhammed Ca’fer el-Edmî, Ebû Bekir eş-Şâfiî ve diğer âlimler hadîs-i şerîf rivâyet etmişlerdir.

İbrâhîm bin Abdullah, âlim ve fazîletli bir zât idi. Aslen Basralı olup, Bağdâd’a geldiği zaman, dörtbin kişi etrâfında toplanmıştır. Burada çok hadîs-i şerîf rivâyet etti. Etrâfında toplananların çok olması sebebiyle, yedi kişi ondan işittiklerini birbirlerine nakletmek sûretiyle cemâate duyurmuşlardır. Hadîs ilminde “Sünen” adlı bir eseri vardır.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Târîh-i Bağdâd cild-6, sh. 120

2) Tezkiret-ül-huffâz cild-2, sh. 620

3) Şezerât-üz-zeheb cild-2, sh. 210

4) Mu’cem-ül-Müellifîn cild-1, sh. 55

5) El-A’lâm cild-1, sh. 49

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR