ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Şam’da yetişen Şafiî mezhebi fıkıh âlimi. Künyesi Ebû Tâhir olup ismi, İbrâhim bin Hasen bin Tâhir el-Hamevî’dir. Ebû Tâhir el-Hamevî 485 (m. 1092) senesi Zilhicce ayında Hama’da doğdu. 561 (m. 1165) senesi Safer ayında Şam’da vefât etti.

Ebû Tâhir el-Hamevî Bağdad’da fıkıh tahsili yaptı. Ebû Ali bin Nekbân, Ebû Tâlib ez-Zeynebî, Ebû Tâhir el-Hınnâî, İbn-ül-Mevâzinî ve birçok âlimden hadîs-i şerîf dinledi ve rivâyette bulundu.

Kendisinden ise. İbn-üs-Sem’ânî, İbn-i Asâkir ve oğlu Kâsım bin Asâkir, Ebü’l-Kâsım bin Sasrâ, Ebû Nasr bin Eş-Şîrâzî ve daha birçok âlim hadîs-i şerîf rivâyet ettiler. Ebû Tâhir el-Hamevî Şam’a geldiği zaman, âdil bir hükümdâr olan Nûreddîn ile görüştü. Görüşme esnasında hükümdâr kâtibine dönerek: “Maaratin Nu’man denilen yerdeki vâlimize, oranın halkının malının tamâmını alması için mektûp yaz. Bana gelen habere göre, oranın halkının tamâmı, birbirlerini şâhid göstererek haksız mal mülk edindiler” dedi. Ebû Tâhir hükümdâra; “Allahü teâlâdan korkunuz. Bir yer halkının tamâmı yalan yere şâhidlik ile itham edilemez” buyurdu. Sultan daha önceki kararının yazılmasında ısrar edince, kâtip fermanı yazıp sultâna, arz etti. Tam bu sırada, o civardan geçmekte olan bir çocuğun şöyle dediği duyuldu: “Hükümdârlığınız devam ettiği müddetçe adâlet ile hareket ediniz. Zarar ve faydayı yerine getirmede iyi idârede bulununuz, yoksa tehlikeli durumlarla karşılaşırsınız.” Bunu işiten sultan, tövbe ve istiğfarda bulunarak yazdırdığı hükmü yırttı. Sonra Bekâra sûresi ikiyüzyetmişbeşinci âyet-i kerîmesini okudu.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Tabakât-üş-Şâfiiyye cild-7, sh. 32

2) En-Nücûm-üz-zâhire cild-5, sh. 372

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR