ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Büyük hadîs âlimlerinden. İsmi, İbrâhîm bin Münzir bin Abdullah bin Münzir bin Mugîre bin Abdullah bin Hâlid bin Hizam bin Hüveylid bin Esed el-Huzâmî olup, künyesi, Ebû İshâk el-Medenî’dir. Doğum târihi bilinmemektedir. Medine’de doğmuş, Bağdâd’da uzun müddet ikâmet etmiş (oturmuş) ve 236 (m. 850)’de hac yaptıktan sonra Muharrem ayında Medîne-i münevverede vefât etmiştir.

İbrâhîm bin Münzir, İmâm-ı Mâlik, Süfyân bin Uyeyne, İbn-i Ebî Füdeyk, Ebî Bekir bin Ebî Üveys, Ebî Zamrete, Haccâc bin Zîr-rakîbe Abdullah bin Vehb, Ya’kub bin Ca’fer bin Ebî Kesir, Ma’n bin Îsâ, Enes bin İyâs, Muhammed bin Melîh ve pek çok âlimden hadîs-i şerîf öğrenmiştir, İmâm-ı Buhârî, İbn-i Mâce, Tirmizî, bir vasıta ile Nesâî, Dârimî, Ahmed bin Yûsuf et-Taglibî, Ziyâd bin Eyyûb, Ahmed bin Ebî Hayseme, Ca’fer bin Muhammed bin Şâkir, Abdullah bin Ahmed ed-Devrûkî, Ebü’l-Abbâs Sa’lebe en-Nahvî ve daha pek çok âlim de İbrâhîm bin Münzir’den hadîs-i şerîf rivâyet etmişlerdir. Ebû Hatim ve pek çok âlim, onun hadîs rivâyet etme şartlarına sahip bulunduğunu ve rivâyet ettiği hadîslerin sağlam olduğunu söylemişlerdir. Dârimî: “İbn-i Maîn’i gördüm. İbrâhîm bin Münzir’den hadîs-i şerîf yazıyordu” buyurdu. Nesâî ise, onun rivâyet etmiş olduğu hadîsleri almakta bir mahzur olmadığını söylemiştir. Yahyâ bin Maîn, Dâre Kutnî ve diğer pek çok hadîs hafızı, onun sika (sağlam, güvenilir) olduğunu söylemişlerdir, İbn-i Hibbân ise, onu sikât kitabında zikretmiştir. Ya’nî sika râviler arasında saymıştır. Zübeyr bin Bekâr ise, onun hadîs ilmini iyi bildiğini söylemiştir. Nesâî; “İbrâhîm bin Münzir’in rivâyetlerinde bir beis yoktur”, ya’nî onun rivâyetine gölge düşürecek bir durum yoktur, buyurmuştur.

İbrâhîm bin Münzir, Abdülazîz bin Ebî Sabit, İsmail bin İbrâhîm Musî bin Ukbe Kureyb, İbn-i Abbâs’dan rivâyet etti: “Peygamberimiz ( aleyhisselâm ) konuştuğu zaman, mübârek ön dişleri arasından nûr saçardı” buyurdu. Bunu İmâm-ı Tirmizî Şemâil-i şerîf de Dârimî’den de rivâyet etmiştir.

Kitâb-ül-Megâzî fil-hadîs isimli, hadîs-i şeriflerde bildirilen harblerle ilgili haberleri ve beyân buyurulan hadîs-i şerîfleri toplayan bir kitap yazmıştır.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Tehzîb üt-tehzîb cild-1, sh. 166

2) Târîh-i Bağdâd cild-6, sh. 179

3) Tezkiret-ül-huffâz cild-2, sh. 470

4) Mu’cem-ül-müellifîn cild-1, sh. 115

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR