ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Hadîs âlimlerinden. Künyesi, Ebû İshâk’tır. Doğum târihi bilinmemektedir. 247 (m. 861)’de vefât etmiştir. Süfyân bin Uyeyne, Ebû Muâviye ed-Darîr, Ebû Üsâme, Halef bin Temîm gibi büyük âlimlerden rivâyette bulundu. Kendisinden de, Ebû Hatim er-Râzî, Ebû Bekir bin Ebiddünyâ, Ahmed bin Ali el-Âbâr ve daha başkaları rivâyette bulundu. İmâm-ı Buhârî hazretlerinden başka, diğer hadîs imamları da ondan hadîs-i şerîf dinlemişlerdir. Bağdâd’da hadîs-i şerîf dersi vermiştir. Çok hadîs-i şerîf bildirmiştir. Sika (güvenilir) bir âlimdir. Müsned kitabı vardır. Hârûn bin Ya’kûb el-Hâşimî, babasının şöyle dediğini bildirir Ahmed bin Hanbel’e İbrâhîm bin Sa’îd’i sorunca, bana “Onun eskiden beri hadîs-i şerîf yazdığını” söyledi. Ben de, “Ondan, hadîs-i şerîf yazıyorum” dedim. O da “Evet, yaz” dedi. İbrâhîm’in babası Sa’îd çok zengin idi. Âlimlere ikramda bulunurdu. Bu bakımdan, İbrâhîm çok âlimi dinleme imkânı bulmuştur.

İbrâhîm bin Sa’îd, Hârûn Reşîd’in zamanında hacca gitmişti. Yakınları ve talebeleri de beraberinde idi. Ayrıca yanında, başka yerlerden gelip katılan dörtyüz kişi vardı. Bunlar arasında büyük âlimlerden. İsmail bin Iyâş, Heşîm bin Beşîr de vardı.

O kendisi şöyle anlatır: Ahmed bin Hanbel’in huzûruna girdim. Elimi ona uzattım, Benimle müsâfeha etti. Ben çıkarken, benim için “Ne edebli bir genç. Eğer, dönüp gelseydi, onun için ayağa kalkardık” dediğini işittim.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Târîh-i Bağdâd cild-6, sh. 93

2) Tehzîb-üt-tehzîb cild-1, sh. 123

3) Tabakât-ı Hanâbile cild-1, sh. 94

4) Tezkiret-ül-huffâz cild-2, sh. 515

5) Mu’cem-ül-müellifîn cild-1, sh. 34

6) Kâmûs-ul-a’lâm cild-1, sh. 543

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR