ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Osmanlı kadılarından. Doğum tarihi bilinmemektedir. Edirne’de doğdu. 1188 (m. 1774) senesinde vefât etti. Nereye defnedildiği husûsunda ihtilâf vardır. Meşhûr “Hadîkat-ul-cevâmi’” müellifi Hâfız Hüseyn Ayvansarayî’nin “Mecmûa-i vefeyât’ında Edirne’de vefât ettiği yazılıdır. Ba’zı eserlerde ise, eski Zağra’da vefât ettiği bildirilmektedir.

İbrâhim Nazîra Efendi, tahsilini tamamladıktan sonra, bir müddet müderrislikle meşgûl oldu. Daha sonra kadılık vazîfesine ta’yin edildi. Tasavvuf yolunu Hasen Sezai Gülşenî’den öğrendi. Mesleği îcâbı çeşitli yerleri dolaştı. Kâdılık vazîfesinde bulunduğu sıralarda çok sayıda eser yazdı.

İbrâhim Nazîra’nın yazmış olduğu eserlerden ba’zıları şunlardır: 1-Risâlei Ehâdîs-i kudsiyye, 2- Risâle-i Ehâdîs-i erba’în, 3- Letâif-i İmâm-ı a’zam, 4- Terceme-i Kasîde-i Münferice, 5- Terceme-i Risâle-i etvâr-ı Seb’a, 6-Tuhfet-ül-letâif, 7- Câmi’ul-mu’cizât, 8-Şerh-i Gazel-i Niyâzî Mısrî, 9-Terceme-i Câmi’ul-hikâyât, 10-Münc-il-melâl ve Mûsil-ül-kemâl: Bedenî ve ma’nevî ibâdetlerinin işâretlerinden bahseder. 11- Manzûme-i Ahlâkiyye, 12-Behcet-i ebrâr ve lem’ât-ül-esrâr, 13- Tühfet-üz-zevrâ, 14-Risâlet-ül-fünîk, 15- Muhtasar-ı Târih-i Osmânî, 16- Muhtasar-ı Târih-i Edirne, 17- Beyân-ı Hurûfi Tehecci, 18-Mecmûa-i Mekâtib.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Sefînet-ül-evliyâ cild-3, sh. 155

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR