ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Osmanlı âlimlerinden. Elliüçüncü Osmanlı şeyhülislâmıdır. İsmi Mahmûd’dur. Tophâneli Ahmed (Ağa) Efendi’nin oğludur. Sultan İkinci Mustafa Hân’ın imamlığını yaptığı için, “İmâm-ı Şehriyârî” diye meşhûr olmuştur. İstanbul’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1130 (m. 1717) senesinde İstanbul’da vefât etti.

İlk eğitim ve öğrenimini İstanbul’da gördü. Zamanının âlimlerinden aklî ve naklî ilimleri öğrendi. Sultan İkinci Mustafa Hân’ın İmâmı oldu. Bu arada çeşitli medreselerde müderrislik yapıp, ilim öğretmekle meşgûl oldu. Daha sonra kadılık mesleğini seçerek, ilk olarak Edirne kadılığına ta’yin edildi. Daha sonra Yenişehir kadılığı vazîfesinde bulundu. 1118 (m. 1707) senesinde Anadolu kadıaskerliğine getirildi. 1119 (m. 1708) senesinde Rumeli kadıaskerliğine yükseltildi. 1125 (m. 1713)’de şeyhülislâmlık makamına getirildi. 1 yıl 6 ay 26 gün şeyhülislâmlık yaptıktan sonra, 1126 (m 1714) senesinde bu vazîfeden ayrıldı. Kendi evine çekilip ibâdet ve tâat ile meşgûl iken vefât etti. Kaynaklarda eseriyle ilgili bilgiye rastlanmamıştır.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Devhat-ül-meşâyıh sh. 82

2) İlmiye salnamesi sh. 502

3) Kâmûs-ül-a’lâm cild-6, sh. 4222

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR