ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Hadîs âlimlerinden. Künyesi Ebû Yâ’kûb olup, ismi İshâk bin Abdullah bin İbrâhîm bin Abdullah bin Seleme’dir. Aslen Kûfeli olan İshâk bin Abdullah’ın doğum târihi belli değildir. Birçok memlekete giderek, oralarda bulunan İslâm âlimlerinden ders okuyan ve hadîs-i şerîf dinleyen İshâk bin Abdullah, birbirinden kıymetli hadîse dâir kitablar yazmıştır. Bunlardan Müsned’i meşhûrdur. Vefât edinceye kadar Bağdâd’da yaşayan İshâk bin Abdullah, 307 (m. 919) yılında vefât etmiştir.

İshâk bin Abdullah; Bağdâd’da Muhammed bin Ziyâd ez-Ziyâdî, Ahmed bin Sabit el-Cahderî, Ebû Buceyr Muhammed bin Câbir el-Muhâribî, Yûsuf bin Mûsâ el-Kattân, Muhammed bin Abdürrahîm el-Mısrî, Ahmed bin Mutahhir el-Masîsî, Yahyâ bin Muallâ bin Mensûr, Ebû Hatim er-Râzî, Ebû Gursâfe Muhammed bin Abdülvehhâb el-Askalânî ve bir çok âlimden hadîs-i şerîf öğrenmiş ve ilim tahsil etmiştir.

Kendisinden ise; Muhammed bin Hasen bin Muksim el-Mukriî, Muhammed bin Ali bin Habîş en-Nâkid, Muhammed bin el-Muzaffer, Ali bin Muhammed bin Lü’lü ve bir çok âlim ilim tahsil etmiş ve hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir.

Şam’a ve Mısır’a giderek, kendisini yetiştiren İshâk bin Abdullah hakkında, Dâre Kutnî: “O sikadır” ve İbn-i Münâdi: “O sika olup, müsned tasnif etti” demiştir. İshâk bin Abdullah’ın Peygamber efendimizin ( aleyhisselâm ) ba’zı hadîs-i şerîflerini ihtivâ eden “El-Müsned” adlı eseri vardır.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Târîh-i Bağdâd cild-6, sh. 388

2) El-Bidâye ven-nihâye cild-11, sh. 130

3) El-Muntazam cild-6, sh. 154

4) Mu’cem-ül-müellifîn cild-2, sh. 234

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR