ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Yıldırım Bâyezîd Hân zamanında yetişmiş Osmanlı âlimlerinden. Lakabı Şemseddîn’dir. Doğum târihi ve yeri kaynaklarda bildirilmemektedir. 854 (m. 1450) senesi Şa’bân ayının ortalarında, Bursa’da vefât etmiştir.

Zamanının âlimlerinden ilim tahsilini tamamladıktan sonra, ba’zı medreselerde müderrislik yaptı. Daha sonra Yıldırım Bâyezîd zamanında Bursa Medresesi müderrisi oldu. Zamanının çoğunu ilimle meşgûl olmaya ayırırdı. Çok çalışmak sûretiyle yüksek mertebelere ulaştı. Birçok ilimde âlim oldu. Muhtasar kitaplar üzerine haşiyeler yazdı. Kitaplarından talebeler çok istifâde ettiler.

Yazdığı kıymetli eserlerden ba’zıları şunlardır: 1- Hâşiyetü alâ şerh-ır-risâlet-il-esîriyye: Mantık ilmine dâir bir eserdir. 2- Hâşiyetü alâ haşiyeti şerh-ış-Şemsiyye li Seyyid Şerîf, 3- Hâşiyetü alâ haşiyeti şerh-ış-Şemsiyye lit-Teftâzânî, 4- Hâşiyetü alâ şerh-ıl-akâid.

Bir de Sultan Orhan Hân zamanında yaşamış Karaca Ahmed adında bir âlim vardır. Aslen İranlıdır. İran’da bir vâlinin oğlu idi. Allahü teâlânın sevgisi kendini kaplayarak, ilâhî aşka tutuldu. Memleketini terkedip Anadolu’ya geldi. Akhisar yakınlarında bir yere yerleşti. Muhtemelen bugünkü Ahmedli kasabasında vefât edip, oraya defnedildi. Doğum yeri, doğum ve vefât târihleri kaynaklarda bildirilmemektedir. Kabri orada olup, meşhûrdur. Sevenleri ziyâret etmekte ve feyz almaktadırlar. Onun hürmetine yapılan duâlar kabûl olmakta, hastalar şifâ bulmaktadır. Ahmedli kasabasında herkes tarafından bilinmekte ve hürmet edilmektedir.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Mu’cem-ül-müellifîn cild-2, sh. 51

2) Kâmûs ul a’lâm cild-5, sh. 3623

3) Şakâyık-ı Nu’mâniyye tercümesi (Mecdî Efendi) sh. 33, 288

4) Keşf-üz-zünûn sh. 207

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR