ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Hadîs âlimlerinden. İsmi, Muhammed bin Abdullah el-Ensârî’dir. Künyesi, Ebû Abdullah’dır. Hadîs ilminde her sözü senettir. 215 (m. 830) senesinde vefât etti.

Hadîs, fıkıh ve daha birçok ilimlerde büyük bir âlim olan Muhammed bin Abdullah el-Ensârî, Süleymân et-Temîmî ve daha başka âlimlerden ilim alıp, rivâyette bulundu. Kendisinden de İmâm-ı Buhârî ve daha birçok âlim ilim alıp, hadîs-i şerîf rivâyet ettiler.

Muhammed bin Abdullah el-Ensârî, fıkıh ilminde de derin âlimdi. Basra şehrinde kadılık (hâkimlik) yaptı. Doksanyedi sene yaşayan Muhammed bin Abdullah, ömrünü ibâdetle ve insanlara ilim öğreterek, İslâmiyeti yaymakla geçirdi. En meşhûr eseri, (er-Risâletü fi’l-Vakf)’dır.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Mu’cem-ül-müellifîn cild-10, sh. 202

2) Şezerât-üz-zeheb cild-2, sh. 35

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR