ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Mâlikî mezhebi fıkıh âlimi. İsmi, Ali bin Abdullah bin Ali Natûbesî’dir. Künyesi Ebü’l-Hasen olup, lakabı Nûreddîn’dîr. Senhûrî diye meşhûr oldu. 814 (m. 1411) senesinde Mısır’da doğdu. 889 (m. 1484) senesi Receb-i şerîf ayının ondokuzunda, Çarşamba gecesi Kâhire’de vefât etti.

Senhûrî, doğduğu yer olan Natûbes’den Senhûr’a geldi. Burada Kur’ân-ı kerîmi ezberledi. Sonra da Kâhire’ye gidip, Ezher Medresesi’ne girdi. Şâtıbiyyeteyn, Elfiye, İbn-i Hâcib’in Muhtasar’ı Şerh-ül-Adûd, Risale adlı eserleri ve başka birçok kitap okudu. Ezberlediklerini, âlimlerin huzûrunda tekrar etti. Kur’ân-ı kerîmin kırâat şekillerini öğrendi. Zeynüddîn Tâhir’den kırâat ilmi yanında; fıkha dâir Muhtasar-ı İbn-ül-Hâcib’i okudu. Zeynüddîn Ubâde’den fıkıh öğrendi. Ayrıca İbn-ül-Celâb, Muhtasar ve Risale adlı eserleri mütâlâa etti. Ebü’l-Kâsım Nüveyri, Ahmed Licâî, İbrâhim Zevâvî, Bisâtî, Yahyâ Uceysî, Ebû Abdullah Râî, Bedrüddîn Bin Tunusî, Vâvî Sinbâtî, Dımeşk kadısı Zeynüddîn Sâlim, Ebü’l-Fadl Bicâî, Ebü’l-Cûd, Şihâbüddîn Hanâvî, el-Ebdî ve başka âlimlerin derslerine devam etti. Ebü’l-Cûd’dan ferâiz, matematik; İbn-i Mecdüddîn’den Arabî ilimleri öğrendi. İbn-ül-Hümâm, Şumnî Tâhir, Kayâtî, Aksarayî, Serrâc ve Verûrî’den çok istifâde etti. Aksarâyî’den Beydâvî tefsîrini okudu. El-Ebdî’den mantık, Verûrî’den sarf, Kayatî’den Irâkî’nin Elfiye şerhini buldu. İlim meclislerine devamla, hadîs ve tefsîr öğrendi. İlimde derinleşti. Faziletler sahibi oldu. Hacca gitti. Mekke-i mükerremede mücavir olarak kaldı. Bu meyânda ders okuttu. Berkûkıyye Medresesi’nde Mâlikî mezhebi fıkhını öğretti. Eşrefiyye’de de ders verdi. Husâm bin Harîz, Senhûrî’yi ders okutması için yerine vekîl bıraktı. Dersinden çok kimseler faydalanıp büyük âlim oldular.

Senhûfî, Mâlikî mezhebinde yetişen âlimlerin büyüklerinin sonuncusu idi. Meclisinde birçok âlimler bulundu. Dersini dinlediler. Şerâfüddîn Yahyâ bin Cîân, Abdülhak Sinbâtî, âlim olan talebelerindendir. Senhûrî; âlim, fakîh sâlih bir zât idi. Fıkıh, nahiv ve usûl ilmini iyi bilirdi.

Ebü’l-Hasen Menûfî onun hakkında şöyle demektedir: “Zamanının büyüğü idi. Ondan çok kimseler istifâde ettiler. Hitâb, Halîl Şemsüddîn, Tetâî ve başkaları talebelerindendir.”

İbn-i lyâs onun hakkında; “Kıymetli ilimlere dâir nefis kitaplar yazdı. Vefâtına yakın gözleri görmez oldu” dedi.

Eserlerinden ba’zıları şunlardır: 1-Şerhu alel-muhtasar, 2- Serhan lil-Ecrûmiyye fil-Arabiyye.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Mu’cem-ül-müellifîn cild-7, sh. 138

2) Ed-Dav-ül-lâmi’ cild-5, sh. 249

3) Neyl-ül-ibtihâc sh. 208

4) Esmâ-ül-müellifîn cild-1, sh. 737

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR