ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Meşhûr âlimlerden. Künyesi, Ebû Eyyûb el-Hâşimî’dir. 219 (m. 834) senesinde vefât etti. Süleymân bin Abdurrahmân bin Ebû Zinâd, İbrâhîm bin Sa’d, İsmail bin Ca’fer, Abser bin Kâsım ve Süfyân bin Uyeyne’yi dinleyip, onlardan rivâyette bulundu. Kendisinden de, Ahmed bin Hanbel, Ebû Yahyâ Saika, Hasen bin Muhammed ez-Za’ferânî, Abbâs bin Muhammed ed-Devrî ve daha başka âlimler (r.aleyhim) rivâyette bulunmuştur.

Ebû Velîd Cârûdî: “Bize İmâm-ı Şafiî geldi. Şu iki zâttan daha akıllı birisini görmedim. Bunlar, Süleymân bin Dâvûd ile Ahmed bin Hanbel’dir” dedi.

Ahmed bin Hanbel hazretleri, “Eğer bana, bu ümmet için bir kişiyi onların başına seç dense, ben Süleymân bin Davud’u seçerdim” dedi.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Tabakât-ı Şâfiiyye cild-2, sh. 139

2) Târîh-i Bağdâd cild-9, sh. 31

3) Tehzîb-üt-tehzîb cild-4, sh. 187

4) Şezerât-üz-zeheb cild-2, sh. 45

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR