ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Hadîs âlimi. Künyesi Ebû Zekeriyyâ olan Yahyâ bin Hassan bin Hayyân, 144 (m. 761) yılında Basra’da doğdu. Mısır’ın Tinnîs bölgesine hicret ederek, orada yerleşti. Basrî, Tinnîsî ve Bekrî nisbet edildi. 208 (m. 823) yılında Mısır’da vefât etti.

Tabiîn zamanına yetişerek, Tebe-i tabiînden olmakla şereflenen Yahyâ bin Hassan, Vüheyb bin Hâlid, Muâviye bin Sellâm, İbn-i Ebi’z-Zenâd, Süleymân bin Bilâl, Hammâd bin Seleme, Hammâd bin Zeyd, Kureyş bin Hayyân, Muhammed bin Râşid Makhûlî, Heysem bin Hamîd, Heşîm, Leys, Süleymân bin Dellâl, Îsâ bin Yûnus, Abdülvâhîd bin Ziyâd, Rebî’ bin Süleymân ve daha birçok âlimden ilim öğrenip hadîs-i şerîf rivâyet etti. Mısır’ın büyük âlimlerinden olup, imâm ve huccet sayılırdı. Ya’nî, üçyüzbinden fazla hadîs-i şerîfi ezberden bilirdi. Kendisinden bahseden âlimler, sika (güvenilir) olduğunu bildirmişlerdir. Abdullah bin Ahmed’in babası, el-Iclî, Ebû Hatem, Nesâî, İbn-i Hibbân, Mervân bin Muhammed ve İbn-i Yûnus gibi hadîs âlimleri bunlar arasındadır.

Yahyâ bin Hassan Tinnîsî’den, başta İmâm-ı Şafiî hazretleri olmak üzere, oğlu Muhammed bin Yahyâ, Duheym, Ahmed bin Sâlih Mısrî, Rebî bin Süleymân Murâdî, Haşis bin Esrâm, Muhammed bin Sehl bin Asker, Muhammed bin Miskîn, Muhammed bin Abdullah bin Abdurrahîm Berkî, Ca’fer bin Müsâfir, Hasen bin Abdülazîz, Yûnus bin Abdüla’lâ Sadafî, Dârimî ve daha bir çok âlim ilim tahsil edip hadîs-i şerîf rivâyet etti.

Birçok kitapta bildiklerini aktaran Yahyâ bin Hassân’ın hadîsle ilgili bu kıymetli eserlerinin neler olduğu, kaynaklarda bildirilmemektedir.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Tehzîb-ül-esmâ ve’l-lügâ cild-2, sh. 75

2) Tehzîb-üt-tehzîb cild-11, sh. 197

3) Mu’cem-ül-müellifîn cild-13, sh. 190

4) Kifâye sh. 152

5) El-A’lâm cild-8, sh. 140

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR