ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Hadîs ve fıkıh âlimlerinden. İsmi, Yahyâ bin Muhammed bin Sa’îd bin Kâtîb’dir. Künyesi, Ebû Muhammed el-Hâşimî el-Bağdâdî'dir. 228 (m. 843)’de doğdu. 318 (m. 930) senesinde vefât etti. Kûfe’de defn edildi. İlim öğrenmek için Şam, Irak, Mısır ver Hicaz’a gitti. İlim aldığı zâtlar: Ahmed bin Meni’, Süvâr bin Abdullah Kâdı, Yahyâ bin Süleymân bin Nadle, Hasen bin Hammâd, Ebû Hümân es-Sekûnî, Hârûn bin Abdullah el-Hammal, Ebû Ammâr bin Heris, Abdullah bin İmrân el-Âbidî, Muhammed bin Zenbûr ve daha birçok âlim. Kendisinden ise; Ebû Kâsım Begâvî, Muhammed bin Amr el-Ceâbî, İbn-i Muzaffer, Dâre Kutnî, İbn-i Hibâbe, Ebû Tâhir el-Mahlas, Abdurrahmân bin Ebî Şüreyh, Ebû Müslim el-Kâtib, Ebû Zer Ammâr bin Muhammed ve daha pek çok zât ondan ilim alıp hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir.

Yahyâ bin Muhammed’in “Es-Sünen fil-fıkh”, “El-Müsned fil-hadîs” ve “Kırâat” adlı eserleri vardır.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Mu’cem-ül-müellifîn cild-13, sh. 225

2) Tezkiret-ül-huffâz cild-2, sh. 776

3) Hediyyet-ül-ârifîn cild-2, sh. 517

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR