HASEN BİN ALİ (İbn-ül-Müzhib)

Bağdad’da yetişen vâ’izlerden ve Ahmed İbni Hanbel’in “Müsned” kitabının râvilerinden. İsmi, Hasen bin Ali bin Muhammed et-Temîmî’dir. Künyesi, Ebû Ali olup, “İbn-ül-Müzhib” diye meşhûr oldu. 355 (m. 966) senesinde doğdu. Birçok âlimden hadîs-i şerîf aldı. Ahmed bin Hanbel hazretlerinin “Müsned”ini ezberleyip rivâyet etti. Çok va’z ve nasihat ederdi. 89 yaşında iken, 444 (m. 1052) senesi Rebî’ül-âhır ayının, ondokuzuncu günü vefât etti.

Hadîs ilmini; Ebû Bekr bin Mâlik el-Kutay’î, Ebû Muhammed bin Masî, Muhammed bin İsmâil el-Verrâk, Muhammed bin Muzaffer, Ebû Sa’îd el-Hurfi, Ali bin Muhammed el-Lü’lü’ el-Verrâk, Ebû Hafs bin Şahin, Muhammed bin Eyyûb el-Kattân, Ebû Bekr bin Şâzân, Ebü’l-Hasen Dâre Kutnî, Ebü’l-Abbâs bin Mükrim ve onların asrındaki büyük âlimlerden aldı. Birçok hadîs-i şerîf dinleyip ezberledi. Ahmed bin Hanbel’in Müsned’ini ezberledi. “Müsned râvîsi” diye meşhûr oldu. Hatîb-i Bağdadî ondan aldığı birçok hadîs-i şerîfleri, kitabında yazdı ve: “O, Ahmed bin Hanbel’in Müsned’inin tamâmını Ebû Bekr el-Kutayî’den dinledi. Ondan dinleyerek aldıkları hadîs-i şerîflerin hepsi, sahih idi. Ancak ondan rivâyet ettiklerinin ba’zılarının sonuna kendisinin işittiklerini de ilâve etti. Hocası İbn-i Mâlik el-Kutay’î de, Ahmed bin Hanbel’in zühdünü bildirirken böyle yapmıştı.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Şezerât-üz-zeheb cild-3, sh. 271

2) Mizân-ül-İ’tidâl cild-1, sh. 510

3) El-Bidâye ven-nihâye cild-12, sh. 63

4) Târih-i Bağdâd cild-7, sh. 390

5) El-A’lâm cild-2, sh. 201


www.ehlisunnetbuyukleri.com