KASÎDE-İ EMÂLÎ

 Ehl-i sünnet vel-cemâat îtikâdını anlatan ve altmış yedi beytten meydana gelen meşhûr kasîde. Kasîdenin asıl adı Bed-ül-Emâlî olup, yazarı Ali Ûşî'dir. 

 Eskiden her din âlimi Kasîde-i Emâlî'yi ezbere bilirdi. (Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî)

 Kasîde-i Emâlî'nin çeşitli dillerde yazılmış şerhleri yâni açıklamaları vardır. Bunlardan en kıymetlisi, Muhammed bin Süleymân el-Halebî'nin yazdığı Nühbet-ül-Leâlî'dir. (Kâtib  Çelebi, Muhammed Reyhavî)

     Kasîde-i Emâlî'nin beytlerinden bâzısının Türkçe tercümesi şöyledir:

 Mevlâmız mahlûkların ilâhıdır biliniz.
 Kemâl sıfatlarla muttasıftır (sıfatlanmıştır) Rabbimiz.
 Münezzehtir Rabbimiz, hanımdan hizmetçiden,
 Oğlu ve kızı yoktur, berîdir her birinden.
 Cennet ile Cehennem ebedî olacaktır.
 İçlerinde olanlar devamlı kalacaktır.
 İmândan sayılmazlar bütün hayırlı işler,
 İbâdetler îmânın parçası değildirler. 
 Ehl-i sünnet üzere tevhîd hakkında yazdım,
 Fevkalâde bal gibi te'sirli oldu nazmım.
 Bu nazm mü'min kalblere rahatlık, neş'e verir,
 Âb-ı zülâl gibidir, ruhlara hayât verir.

www.ehlisunnetbuyukleri.com