NASR BİN EBÛ FEREC (Nasr bin Muhammed)

Hanbelî mezhebinde olup, hadîs âlimlerinin büyüklerindendir. İsmi, Nasr bin Muhammed bin Ali bin Abu Ferec Ahmed’dir. Künyesi Ebü’l-Fütûh olup, lakabı Burhânüddîn’dir. 536 (m. 1142) senesi Ramazân-ı şerîf ayında doğup, 619 (m. 1222) senesinde vefât etti. Kur’ân-ı kerîmi; Ebû Bekr Zâhûnî, Ebü’l-Kerem Şehrezûri, Mes’ûd bin Hüseyn, Ebü’l-Meâlî bin Semîn, Sa’dullah bin Decâcî’nin yanında okudu. Pekçok hadîs âliminden hadîs-i şerîf dinledi. Ebü’l-Vakt, Nakîb Ebû Tâlib Muhammed bin Ebû Zeyd el-Hüseynî, Hibetullah bin Şiblî, Ebû Muzaffer bin Terikî, İbn-i Mâdih, Mübârek bin Hudayr bunlar arasındadır. Kendi hattıyla çok şeyler yazdı. Devamlı okur ve başkalarından da dinlerdi. Edebî ilimler ile de meşgûl oldu. 590 (m. 1194) senesinde Bağdad’dan Mekke-i mükerremeye gitti. Burada yerleşti. Hanbelîlerin imamlığını yaptı. Nasr bin Ebû Ferec, büyük bir âlim olup, sâlih ve çok ibâdet eden bir zâttır.

Nasr bin Ebû Ferec, Bağdad’da, Mekke-i mükerremede hadîs-i şerîf rivâyetlerinde bulundu. Kendisinden; hadîs hafızları, büyük âlimler ve daha başkaları hadîs-i şerîf dinledi. İbn-i Dübeysî, İbn-i Nukta, İbn-i Neccâr, Berzâlî, İbn-i Halîl, Seyf el-Bahirzî, Tâc İbn-i Kastalânî, Mikdâd el-Kaysî ondan rivâyette bulundu. Mikdâd el-Kaysî, onun talebelerinin sonuncusudur. Mikdâd el-Kaysî, Mekke-i mükerremede Nasr bin Ebû Ferec’ten pekçok hadîs-i şerîf dinledi.

Âlimlerin hakkında buyurdukları: İbn-i Dübeysî: “Hadîs ilmini çok iyi bilirdi. Çok ibâdet ederdi. İ’timâd edilir bir zât idi.”

İbn-i Neccâr “O, büyük bir hadîs âlimi olup, birçok faziletleri kendisinde toplamıştır. Çok ibâdet eder, teheccüd namazlarını bırakmaz ve Ramazân-ı şerîf hâricinde de oruç tutardı.”

İbn-i Müsdî: “Meşhûr ve hadîs-i şerîf ezberlemekte önde gelen âlimlerden idi.”

Ebû Muzaffer es-Sıbt da şöyle demektedir: “Ondan Mekke-i mükerremede çok hadîs-i şerîf dinledim. Çok ibâdet eder, çok tavaf ederdi. Sâlih, güvenilir, i’timâd edilir bir zâttır. Sultan Muhsin Ahmed bin Nasır Selâhüddîn bana şöyle dedi: Nasr bin Muhammed Ebü’l-Fütûh’dan daha çok ibâdet eden birisini görmedim. Ramazân-ı şerîfte, gündüzün üç kerre geceleyin de üç defa umre yapardı.”

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Zeyl-i Tabakât-ı Hanâbile cild-2, sh. 130

2) Tekmiletü li-vefeyât-in-nâkile cild-5, sh. 101

3) Zeyl-i Ravdateyn sh. 133

4) El-Bidâye ven-nihâye cild-13, sh. 99

5) Şezerât-üz-zeheb cild-5, sh. 83


www.ehlisunnetbuyukleri.com