KUTBÜDDÎN SÜNBÂTÎ (Muhammed bin Abdüssamed)

Şâfiî fıkıh ve usûl âlimlerinden. İsmi Muhammed bin Abdüssamed bin Abdülkâdir bin Sâlih olup, Kutbüddîn diye bilinir. 653 (m. 1255)’de doğup, Zilhicce ayında Kâhire’de 722 (m. 1322) yılında vefât etti. Karâfe kabristanına defnedildi. Büyük bir âlim olup, Şâfiî mezhebine ait fıkhî hükümleri çok iyi bilirdi. Usûl konularında da mütehassıs idi. Ali bin Nasrullah es-Savvâf, Ebrûkî, Dimyâtî ve başka âlimlerden hadîs-i şerîf dinledi. Zâhir Kazvinî, Takıyyüddîn ibni Rezîn’den fıkıh ilmi tahsil etti. Fıkıh ve diğer ilimlerde ileri gelen âlimlerden oldu. Hüsamiyye ve Fadılıyye medreselerinde ders vererek talebe yetiştirdi. Talebelerine karşı iltifâtlarda bulunur, onların iyi yetişmeleri için çok gayret sarfederdi. Bir müddet Beyt-ül-mâl işlerini yürüttü. Yine Kâhire’de kadılık vekâletinde de bulundu. Sübkî onun için; “Büyük bir fıkıh âlimi idi. Çok âlim yetirdi.” demektedir.

Dine bağlı olup, çok hayır işleyen bir zât idi. Çok mütevazî idi. Allahü teâlânın büyüklüğünü, ni’metlerini, ahıreti düşünerek çok ağlardı. Eserleri şunlardır: 1-Tashîh-ut-ta’cîz, 2-Ahkâm-ül-ba’z, 3- İstidrâkât alâ tashîh-it-tenbîh, 4-Muhtasaru Kıt’atin min-er-Ravda.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Mu’cem-ül-müellifîn cild-10, sh. 172

2) Ed-Dürer-ül-kâmine cild-4, sh. 16

3) Şezerât-üz-zeheb cild-6, sh. 57

4) El-Bidâye ven-nihâye cild-14, sh. 104, 105

5) Esmâ-ül-müellifîn cild-2, sh. 145

6) Hüsn-ül-muhâdara cild-1, sh. 423

7) Tabakât-üş-Şâfiiyye (Sübkî) cild-9, sh. 164

8) Tabakât-üş-Şâfiiyye (Esnevî) cild-2, sh. 72, 73


www.ehlisunnetbuyukleri.com