MOLLA SEYYİDÎ KARAMÂNÎ

Osmanlı âlimlerinden. İsmi, Seyyidî Karamânî’dir. Doğum yeri ve târihi kesin olarak bilinmemektedir. 923 (m. 1517) senesinde İstanbul’da vefât etti. İstanbul’da yaptırmış olduğu mektebin bahçesinde medfûndur.

Zamanın âlimlerinden ilim tahsil ettikten sonra, Molla Alâüddîn Arabî’nin derslerinde ve hizmetinde bulundu. Onun yanında mu’îd (yardımcı müderris) olarak çalışıp, kendini yetiştirdi. Ulemâ sınıfına girdi. İlk defa Tokat Medresesi’ne müderris olarak ta’yin edildi. Daha sonra sırasıyla; İstanbul Kalenderhâne, Bursa Sultâniyye ve İstanbul Sahn-ı semân medreselerinde müderrislik yapıp, ilim öğrenmekle meşgûl oldu. Bir müddet Edirne İkinci Bâyezîd Medresesi’nde müderrislik yaptıktan sonra, bu vazîfeden ayrılıp kadılığa geçti, ilk önce Bursa kadılığı, daha sonra İstanbul kadılığı vazîfelerini adâlet, dürüstlük ve doğrulukla yürüttü. Daha sonra Anadolu kadıaskerliğine terfi ettirildi. Yavuz Sultan Selim Hân Pâdişâh olunca, bu vazîfeden ayrılıp, tekrar Sahn-ı semân medreselerinden birine müderris olarak ta’yin olundu. Üsküblü Şeyda Efendi, Manastırlı Çelebi gibi zâtlar ondan Keşşâf tefsîri okurlar idi. Molla Arab-zâde Abdülbâkî Çelebi ondan Miftâh okudu. Âşık-zâde Hasen Çelebi de ondan ilim tahsil etti. Bu ilim ve irfan merkezinde ilim öğretip, Allahü teâlânın dînini yaymakla meşgûl iken vefât etti. İstanbul’da bir adet mekteb bina ettirmişti.

Molla Seyyidî Karamânî; âlim, faziletli, ilmiyle âmil bir zât idi. Vakitlerini ilim öğrenmek, öğretmek ve Allahü teâlâya ibâdet etmekle değerlendirirdi. Kâdılık yaptığı müddet içinde, adâlet ve doğrulukla hükmeder, halledilmesi zor olan mes’eleleri dahî, geniş ilmi, keskin zekâsıyla hallederdi. Güzel ahlâk sahibi ve olgun bir zât olan Molla Seyyidî Karamânî, cömert, kerem sahibi ve tevâzu sahibi idi. Nûr yüzlü ve heybetli idi. Kara Seydî’nin sorularına cevap teşkil eden bir risalesi vardır.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Şakâyık-ı Nu’mâniyye tercümesi (Mecdî Efendi) sh. 313


www.ehlisunnetbuyukleri.com