MER’Î

Hadîs, târih ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimi. İsmi, Mer’î bin Yûsuf bin Ebû Bekr bin Ahmed el-Kermî el-Makdîsî’dir. Torkurum denilen yerde doğdu. Torkurum, Filistin’de Nablus’un yakınında bir köydür. Doğum târihi bilinmemektedir. 1033 (m. 1623) senesinde Kâhire’de vefât etti.

Mer’î; Şeyh Muhammed Mirdâvî ve Kâdı Yahyâ Hicâvî’den ilim öğrendi. Mısır’a gitti ve oraya yerleşti. Burada Vâ’iz Şeyh Muhammed Hicâzî, Ahmed Ganîmi ve daha birçok Mısır âliminden ders aldı. Câmi-ül-Ezher’de ders okutmak için icâzet (diploma) aldı. Daha sonra Sultan Hasen Câmii müderrisi oldu.

Mer’î ilme çok düşkün idi. Zamanını tamamen fetvâ işleri, tedris, tahkîk ve eser yazmağa vermişti. Çok sayıda eser yazdı. Eserleri her tarafa yayıldı. Yetmişe yakın eseri vardır.

Mer’î’nin yazmış olduğu eserlerin ba’zıları şunlardır: 1-Bedî-ül-inşâd ves-sıfât: Mer’î’nin inşâsı olarak bilinir. Matbûdur. 2-Dîvân-ı şi’r, 3-Ahkâm-ül-esâs, 4-Gâyet-ül-müntehî fil-cem’i Beynel iknâi vel-müntehî: Hanbelî mezhebi fıkhına dâir bir eserdir. 5-Delîl-üt-tâlib, 6-Ervâh-ül-eşbâh fil-kelâm alel-ervâh, 7-El-Kelimât-üs-seniyyât: Tefsîr ilmine dâir bir eserdir. 8-Mesbûk-üz-zeheb fî fadl-ıl-Arab, 9-Riyâd-ül-ezhâr fî hukm-is-simâ’ vel-evtâr, 10-Delîl-üt-tâlibîn li kelâm-in-nahviyyîn, 11-Kalâid-ül-mercân fin-nâsih vel-mensûh min-el-Kur’ân, 12-Ferâid-ül-fikr fil İmâm-il-Mehdiyy-il-müntezar, 13-Ekâvîl-us-sikât fî te’vîl-il-esmâî ves-sıfât, 14-Nüzhet-ün-nâzırîn fî târihi men veliye Mısır min-el-hulefâi ves-selâtîn, 15-Tevkîf-ül-ferikayn alâ hulûdi ehl-id-dâreyn, 16-Tenvîru besâir-ül-mukallidîn fî menâkıb-ıl-eimmet-il-müctehidîn, 17-Kalâid-ül-ukyân fî fedâil-i Âl-i Osman, 18-Behçet-ün-nâzırîn: Kâinattaki garip şeylere dâir bir eserdir. 19-Kevâkib-üd-düriyye: İki cild hâlinde matbûdur.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Mu’cem-ül-müellifîn cild-12, sh. 218

2) Hulâsat-ül-eser cild-4, sh. 358

3) Esmâ-ül-müellifîn cild-2, sh. 426

4) El-A’lâm cild-7, sh. 203

5) Brockelmann Sup-2, sh. 496

6) Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye sh. 1035

 


www.ehlisunnetbuyukleri.com