ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Hadîs ve ferâiz âlimlerinden. İsmi, Seyyid Sa’dî bin Abdürrahmân bin Muhammed el-Hüseynî ed-Dımeşkî olup, İbn-i Hamza diye tanınır. Seyyiddir. Hanefî mezhebi âlimlerindendir. 1075 (m. 1665) senesi Şevval ayının onunda Çarşamba günü Dımeşk’da doğdu. Orada yetişti. 1132 (m. 1720) senesi Şa’bân ayının onyedinci günü orada vefât etti. Benî Aclân türbesinde medfundur.

İbn-i Hamza’nın çok iyi yetişmesi için baba ve dedesi çok gayret ve hassasiyet gösterdiler. Zâten onlar da ilim ve fazilet sahibi zâtlar idi. Bu oğullarının terbiyesi ile yakından ilgilendiler.

İbn-i Hamza henüz altı yaşında iken, babası Seyyid Abdürrahmân bir rü’yâ gördü. Rü’yâsında, oğlu İbn-i Hamza önünde duruyor, etrâfta ise başka kimseler bulunmuyordu. Birden oraya Resûlullah efendimizin ( aleyhisselâm ) teşrîf ettikleri görüldü. İbn-i Hamza, yaşının küçüklüğüne rağmen hemen sağ taraflarından Resûlullah efendimizi ( aleyhisselâm ) karşılayıp, O’nu medhetmeye başladı. Bundan sonra uyanan Seyyid Abdürrahmân, oğlu İbn-i Hamza’nın Resûlullah ( aleyhisselâm ) efendimize salevât-ı şerîfe getirmekte olduğunu gördü. Bundan, onun ileride olgun ve yüksek bir zât olacağı anlaşılıyordu.

Baba ve dedesinin husûsî terbiyeleri altında yetişen İbn-i Hamza, amcası Seyyid İbrâhim’den, ayrıca; Abdülganî Nablüsî, Muhammed bin Süleymân Magribî, Muhammed Kâmili ed-Dımeşkî, Ebü’l-Mevâhib Hanbelî, Ebü’l-Fadl Abdülhayy bin Ahmed, Ebü’l-Felâh İbnü’l-Imâd el-Akri, Ahmed bin Muhammed Safdî, İlyâs Kürdî, Ebû Bekr bin Ali es-Süleymî ve diğer Dımeşk âlimlerinden ilim öğrendi. Ayrıca Mısır’da; Şeyh Muhammed bin Dâvûd Annânî, Şeyh Halîl bin İbrâhim Lekânî, Abdülbâkî bin Yûsuf Zerkânî, Şeyh Edhem Basîr, Şahin bin Mensûr el-Emnâvî, Şeyh Muhammed bin Kâsım el-Bekrî ve başkalarından, Hicaz’da; Seyyid Muhammed Berzencî, Hasen el-Acîmî el-Mekkî, Ahmed bin Muhammed en-Nahlî el-Mekkî, Abdullah bin Sâlim el-Basrî ve daha birçok âlimden ilim öğrendi. Böylece yetişip o zamanın büyüklerinden oldu. Mârdâniyye, Cisr-ül-ebyâd, Sâlihiyye ve Cevziyye medreselerinde ders verdi.

Naklî ilimlerden başka, matematik ve haritacılık gibi aklî ilimlerde de maharet ve ihtisas sahibi olan İbn-i Hamza, birçok fazileti kendinde toplamış, asîl bir zât idi.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Silk-üd-dürer cild-2, sh. 156

 

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR