ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Hadîs âlimlerinin meşhûrlarından. İsmi, Velîd bin Şücâ’ bin Velîd bin Kays es-Sekûnî el-Kindî İbn-i Ebî Bedr el-Kûfî’dir. Künyesi, Ebû Hümâm’dır. Aslen Şamlı veya Kûfelidir. Bağdâd’a yerleşti. Orada ilim tahsil etti ve talebe yetiştirdi. 243 (m. 857) senesinde Rabî-ül-evvel ayında Bağdâd’da vefât etti.

Meşhûr hadîs âlimlerinden olan Velîd bin Şücâ’; Ali bin Müshir, Şüreyk bin Abdullah, İsmail bin Ca’fer, Abdullah İbn-i Mübârek, Yahyâ bin Zekeriyyâ bin Ebî Zaide, Abdullah bin Vehb, Abdullah bin Nümeyr, Velîd bin Müslim, Yahyâ bin Hamza ve daha bir çok âlimden ilim öğrendi ve hadîs-i şerîf aldı. Kendisinden de Ebû Hatim er-Râzî, Abbâs ed-Devrî, İbrâhîm el-Harbî, Mûsâ bin Hârûn, Abdullah bin Naciye, Abdullah bin İshâk el-Medâinî, Ebü’l-Kâsım el-Begâvî, Ebü’l-Leys el-Ferâizî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn-i Mâce ve daha pekçok tanınmış âlimler hadîs-i şerîf rivâyetinde bulundular.

Velîd bin Şücâ’, i’timâd edilir, doğru sözlü, sadûk (rivâyetleri sağlam) âlimlerdendir. İlim öğrenmek için çok yeri dolaştı. Bir çok âlimle sohbet etti. Ömrü ilim öğrenmek, talebe yetiştirmek ve çeşitli ilimler hakkında kitap yazmakla geçti.

Ahmed bin Muhammed şöyle bildiriyor: Ahmed bin Hanbel’e, Ebû Hümâm’ın sağlamlığı hakkında soruldu. O da: “Ondan yazınız!” buyurdu.

Yahyâ bin Maîn; Ebû Hümâm’ın, yüzbin hadîs-i şerîf ezberlediğini bildirdi.

Ahmed bin Muhammed İbn-i Kâsım bin Muhriz şöyle anlattı: “Yahyâ bin Maîn’e, Ebû Hümâm’ı sordum. Yahyâ bin Maîn i’timâd edilir, doğru sözlü bir âlimdir” dedi.

Ahmed bin Ali İbâr şöyle anlatır: “Adamın birisi, Yahyâ bin Maîn’e, ismini işitemediğim kimsenin, nasıl birisi olduğunu sordu. İbn-i Maîn de, sorduğu zâtın güvenilir birisi olduğunu söyledi. Soran adama, “Kimin hakkında ma’lûmat edindin?” dedim. O da, “Ebû Hümâm hakkında!” dedi.

Ebû Hümâm’ın kâtibi Ebû Yahyâ şöyle bildirdi: “Ebû Hümâm’ı rü’yâda gördüm. Başının üzerinde kandiller asılıydı. Yâ Ebâ Hümâm, ne yaptın da bu kandillere kavuştun? dedim. Bunlara Havz, şefaat ve bunlara benzer nice hadîs-i şerîfler sebebiyle kavuştum!” dedi.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Târîh-i Bağdâd cild-13, sh. 443

2) Tehzîb-üt-tehzîb cild-11, sh. 135

3) Mu’cem-ül-müellifîn cild-13, sh. 170

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR