ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Cezâyir-Tilmsân’da yetişen fıkıh âlimlerinden. İsmi, Hasen bin Osman bin Atıyye el-Venşerîsî’dir. Tahminen 724 (m. 1324) senesinde doğdu. Büyük ve âdil bir fıkıh âlimi idi. Matematik ilmini çok iyi bilirdi. Fıkhın bir babı olan ferâiz (miras) bilgilerinin hesaplarını çok güzel yapardı. Fıkhın her mes’elesinde derin bilgiye sahipti. Kıymetli eserleri ve şiirleri vardır. Fazilet ve güzel ahlâk sahibi idi. Ferâiz ilmine dâir olan manzûm eserinin ibâresi kolay olup, ma’nâyı tam olarak açıklamaktadır. 790 (m. 1388) senesinde vefât etti.

Talebesi İbn-ül-Ahmer diyor ki: “Bizim hocamız, Venşerîsî diye tanınmış olup, büyük bir fakîh ve müfd, müderris ve kadı idi. Ferâiz ve edebiyat ilimlerinde Üstün bir yeri vardı. Hacca gitmiş olup, Ebû Ali ibn-il-Fakîh-is-Sâlih Ebî Sa’îd Osman Ticanî diye de tanınırdı. O, beni icâzet-i mutlaka ile me’zûn etti. Hocam, sahip olduğu ilimleri, büyük fakîh, hatib, müftî ve kadı olan ve Magrib’deki muhaddislerin sonuncusu kabûl edilen Ebü’l-Berekât İbn-ü Hâcc el-Belfikî’den öğrendi.”

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Ta’rîf-ül-halef bi-ricâl-is-salef cild-2, sh. 128

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR