ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Hoca Ahmed Fakih hazretleri, Horasan’da dünyaya geldi. Burada medrese tahsili gördü ve fıkıhdaki üstün bilgisinden dolayı kendisine “fakih” denildi. Ayrıca İran Edebiyatı’na vakıf oldu ve pek çok şiirleri vardır. MOĞOL İSTİLASINDAN SONRA...
Moğollar Orta Asya’yı istilaya başlayınca, pek çok âlim ve velî gibi Hoca Ahmed Fakih hazretleri de Anadolu’ya hicret etti... 
Önce Sivas taraflarına, sonra da Konya’ya yerleşen Hoca Ahmed Fakih hazretleri, burada Sultan’ül Ulema Bahaeddin Veled hazretlerine talebe oldu. Bir müddet sonra, ondan fıkıh dersi alırken cezbeye tutuldu ve kitaplarını ateşe vererek dağlara çıktı. Sultan’ül Ulema Bahaeddin Veled hazretlerinin vefatından sonra Konya’ya döndü. Âlimlik kibir ve gururunun kendinden gitmesi için kırk sene mücadele etti ve pek çok keramet izhar ettikten sonra, Miladi 1221 yılında Konya’da vefat etti. En büyük talebesi, Konya’nın Seydişehir ilçesini kuran Seyyid Hârun-ı Velîdir. O da hocası gibi Horasanlıdır. Seyyid Hârun-ı Velînin Anadolu’ya gelmesi şöyle anlatılır:
Zamânının âlimlerinin sohbetlerinde ilim öğrenen Seyyid Hârun-ı Velî, amcasının vefâtı üzerine Horasan bölgesinin emirliğine getirildi. Bu görev sırasında büyük babası hazret-i Hârûn-ı Kerâmet’in ve amcasının kabrini sık sık ziyâret ederdi. Bu ziyâretlerin birinde gâibden bir ses; “Yâ Hârûn, Rûm’a çık! Karaman ilinde Küpe Dağının doğu eteklerinde bir şehir kur! O şehrin halkı sâlih ola... Şakî olanın âkıbeti hayrolmaya” diyordu... Bunun üzerine Hârun-ı Velî, ileri gelenleri topladı ve onlara durumu anlatıp izin istedi. Dünyâ tâc ve tahtını terk ederek yollara düştü. Nihayetinde, evliyâlar otağı, ilim ve irfân yatağı Konya’ya geldi... 

“ONUN ADI HÂRUN’DUR...”
O günlerde vefât etmek üzere olan bu beldenin büyük âlimi Hoca Ahmet Fakîh’e talebeleri; “Efendim, dünyâya vedâ etme zamânınız yaklaştı. Yerinize kimi bırakacaksınız” diye sormaları üzerine; “Yakın zaman içinde Acem taraflarından bir velî gelir. Onun adı Hârun’dur. Alâmeti, sağ elinde beyaz bir ben vardır. Beni isteyen onda bula” buyurdu. Seyyid Hârun-ı Velî, Konya’ya gelince, Hoca Ahmet Fakîh’e talebeleri onun, hocalarının vefât etmeden önce kendilerine tavsiye ettiği zât olduğunu anladılar ve hepsi de ona intisâb ettiler...
Tüm İçerikler