ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Ahmed İbni Kemal Paşa (Kemâlpaşazâde), dedesinin ve babası Süleymân Çelebi’nin umerâ sınıfından olması sebebiyle, zamânın geleneği îcâbı önce askerî sınıfa girdi. Sultan İkinci Bâyezîd Hanın seferlerine sipâhî olarak katıldı. Sonra ilmiye sınıfını seçti ve dâhilî ve hâricî din ve mezhep düşmanlarına karşı ilmi ve yazdığı kitaplarıyla mücâdele etti. Eshâb-ı kirâm düşmanlığı propagandasıyla doğu Anadolu’da yer yer büyümeye başlayan fitneye karşı Ehl-i sünnet itikâdını bütün gayretiyle müdâfaa etti. Daha sonra da Kânûnî Sultan Süleymân Han zamanında (1526’da) Zembilli Ali Efendinin vefâtı üzerine Şeyhülislam yapıldı... “Hazâ makam-ı Ahmed”
Ahlâkı güzel, edebi mükemmel, zekâsı ve aklı kuvvetli, ifâdesi açık ve vecîz olan Kemâlpaşazâde, iki dünyâ faydalarını bilen ve bildiren, pek nâdir simâlardan biriydi. Cinnîlere de fetvâ verirdi. Bunun için “Müfti-yüs-sekaleyn” (İnsan ve cinlerin müftüsü) adı ile meşhûr oldu. 
16 Nisan 1534 (H.2 Şevval 940)’te kendi deyimi ile son sefer olan âhiret yolculuğuna çıktı. 
Cümle halk ehl-i sefer âlem müsâfirhânedir.
Bir mukîm âdem bulunmaz hayme-i eflâkde.
Cenâzesi Fâtih Câmiinde büyük bir kalabalık tarafından kılınıp Edirnekapı dışındaki Mehmed Çelebi zâviyesine defnedildi. Mezarına “Hazâ makam-ı Ahmed=İşte bu Ahmed’in makâmıdır!” yazıldığı gibi, kefenine de “Hilye âhirü’l-libâs=İşte bu son elbisedir” ibaresi yazıldı.

“Bizi korktuğumuzdan kurtar!” 
Vefât edeceği sırada söylediği; “Yâ Ehad, neccinâ mimma nehâf=Ey bir olan Allah’ım! Bizi korktuğumuzdan kurtar!” sözlerinin ebced hesabına göre ölüm târihini gösterdiği sonradan anlaşılmıştır.
Ahmed İbni Kemal hazretlerinin herkese öğüt ve nasîhat niteliğinde “Kısmetindir gezdiren yer yer seni/Arş’a çıksan, âkıbet yer yer seni...”, “Sakla kurt enciğin derin oysun/Besle kargayı gözlerin oysun...” gibi darb-ı mesel hâlini almış beyitleri vardır...
Tüm İçerikler