ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Şiî Fatımîlerin saltanatına son vererek, bütün İslâm âleminin takdirini kazanan Selâhaddin Eyyûbî, Mısır’dan başka birçok ülkeyi de idaresi altına almıştı. Yemen, Hicaz, Suriye, Lübnan ve Filistin gibi beldeler onun idaresinde tek devlet halinde sırt sırta vermişti... 
KUDÜS’Ü HAÇLILARDAN KURTARDILAR
Selahaddin-i Eyyubi’nin gayesi İttihad-ı İslâm’ı temin etmekti. Kendisini İslâm’ın hizmetkârı biliyor ve İslâm âleminin her türlü meselesini halletmek için uğraşmayı en mühim vazife addediyordu. İslâm ülkelerinde kısmen birliği temin ettikten sonra Haçlıların üzerine yürümüş ve 5 Temmuz 1187’de büyük Haçlı ordusunu tamamen imha ederek, Kudüs’ü 88 yıl devam eden Haçlı işgalinden kurtarmıştı. Bu zafer üzerine sadece İslâm âleminin değil, bütün dünyanın da takdirini kazanmıştı. Çünkü, Haçlılar Kudüs’ü işgal ettiklerinde, binlerce masum insanın yanı sıra hayvanları bile kılıçtan geçirmişken; Selahaddin-i Eyyubi, Hıristiyanlara dokunmamış, onlara bütün hak ve hürriyetlerini iade etmişti.
Üçüncü Haçlı Seferi ile teşekkül ettirilen ordulara karşı da yaman bir mücadele veren ve onları perişan eden Selahaddin-i Eyyubi, dünya tarihinde mümtaz bir yere sahip olmuştu.
Tac’ül-Mülk Böri ağabeyinin bütün seferlerinde bulundu. 1099 senesinde Haçlılar, Papa’nın teşviki ile Filistin’e gelerek bütün şehirleri ele geçirmişlerdi. Nihayet Kudüs’ü de zapt etmişler, burada büyük bir katliam yaparak Müslüman ve Yahudi 70 bin kişiyi katletmişlerdi. Bunun üzerine Mısır’daki Fatımî devletine son vererek burada bir hükûmet kuran Selahaddin-i Eyyubi, kısa zamanda Filistin şehirlerini Haçlılardan geri aldı. 

“HALEB’İ ALDINIZ ANCAK!..”
Kardeşi Tac’ül-Mülk Böri de Haçlılarla mücadelede onun en büyük yardımcısı idi. Bilhassa Kudüs’ün Haçlılardan geri alınması için büyük kahramanlıklar gösterdi. Son olarak Haçlıların elinde kalan Haleb Kalesi muha-sarasında büyük kahramanlıklar gösterdi. Fakat kaleden atılan bir mancınık taşıyla yaralandı. Selahaddin-i Eyyubi kardeşini ziyarete geldi ve teselli etmek için: 
“Müjdeler olsun, Haleb’i aldık ve bundan sonra senin olacak” dedi. Böri ise şu karşılığı verdi:
“Hükümdarlık, yaşayanlar içindir. Ben ise ölüler sırasındayım. Haleb’i ağır bir bedel karşılığında aldınız. Onun karşılığında beni kaybediyorsunuz...” Bu onun son sözleri oldu ve biraz sonra ruhunu teslim etti...
Tüm İçerikler