ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Câfer Huzâ, onuncu yüzyılda yaşamış evliyâdandır. İsmi Câfer, künyesi Ebû Muhammed’dir. Doğum târihi ve yeri bilinmemektedir. 952 (H.341) senesinde Şîrâz’da vefât etti...
İran-Irak taraflarında yaşamış olan Câfer Huzâ hazretleri, zamânının usûlüne göre birçok âlimden ders aldı. Cüneyd-i Bağdâdî hazretlerinin ve onun asrında yaşamış velîlerin sohbetlerinde bulundu. Tasavvuf yolunda ilerledi. Zamânında yaşayan âlim ve velîler onun ilim ve mârifetteki üstünlüğünü kabûl ettiler. “Ondan yükseğini görmedim”
İmâm-ı Şiblî hazretleri onun üstün hâllerini ve menkıbelerini anlatırdı. Bendâr bin Hüseyin de onun üstünlüğü hakkında; “Hal ve yaşayışta Câfer Huzâ’dan daha yüksek kimse görmedim” derdi...
Câfer Huzâ hazretleri, güzel ahlâk sâhibi olup, dünyâya meyletmezdi. Türlü nîmetler içinde bulunduğu hâlde, Allahü teâlâyı anmaktan bir an geri kalmazdı. Hattâ onu nîmetler içinde görenler hâl sâhibi bir velî olduğuna ihtimâl vermezlerdi... 
Bir gün Müemmil-i Hasas, Ebû Abdullah Hanîf’e dedi ki: 
-Yürü git. Câfer Huzâ ne hâldedir bir öğren! 
Ebû Abdullah Hanîf gidip Câfer Huzâ’yı buldu. O, bir halı üzerinde oturmuş, etrâfı yastıklarla döşenmiş, sırtında Şîraz kumaşından elbise, başında takkesi olduğu halde güzel bir saraydaydı. Ebû Abdullah Hanîf içeri girip selâm verdi. Onun selâmına cevap veren Câfer Huzâ, hâlini hâtırını sordu. Biraz sonra mutfak vazîfelisi içeriye üzerinde türlü yiyecekler olan bir sini getirdi. Ebû Abdullah Hanîf gitmek üzere müsaade istedi. Câfer Huzâ; 
-Oturun birlikte yemek yiyelim, dedi. 

Müemmil hayretini belirtti!
Ebû Abdullah Hanîf oruçlu olduğunu bildirerek yanından ayrıldı. Müemmil’in yanına gidince ona; 
-Câfer ne hâldedir? diye sordu. 
Ebû Abdullah Hanîf gördüklerini anlattı. Câfer Huzâ’nın böyle hâl içerisinde bulunacağına ihtimâl vermeyen Müemmil; 
-Yâ Rabbî! Bize selâmet ve âfiyet ver, diyerek hayretini belirtti.
Câfer Huzâ’nın vefâtına yakın, yanına sûfî, derviş elbisesi giymiş biri geldi. O kimseye bakıp; “Bu tâifenin yâni tasavvuf ehlinin bâtını harâb olduğu zaman, zâhiri süslüdür. Zâhiri harâb olanların ise bâtınları güzeldir” buyurdu. 952 (H.341) senesinde vefât etti. Şîrâz’da defnedildi.
Tüm İçerikler