ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Ferruh Çelebi, on altıncı asır velîlerindendir. Neseben hazret-i Ebû Bekr’e dayanır. Doğum târihi belli değildir. Bursa’da yaşadı ve 1592 (H. 1000) yılında Konya’da vefât etti...
Ferruh Çelebi, Bursa’da Sultan Murâd Türbesi şeyhi iken, hasedçilerin kötülemesine mâruz kaldı. Bu gibi sözlere üzüldü ve göre-vinden ayrılarak Konya’ya geldi. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretlerinin türbesi yanındaki mevlevîhânede dersler vermeye başladı. Meclisi kısa zamanda âlimlerin, devlet ileri gelenlerinin ve halkın toplandığı bir yer oldu. Derslerinde anlattığı Mesnevi’den bazı hikmetli sözler:
“GÜL YETİŞTİRMEK İSTERSEN!..”
*Sıradan otlar, bir ayda yetişir. Gül yetiştirmek istersen bir yıl bekleyeceksin.
*Âşıkların hayatı gönüldür. Gönül, gönül verilerek alınır.
*Ucuz kazanan, ucuz verir. İnci çocuğun eline geçerse onu bir ekmeğe satar.
*İki deniz olan gözlerin incilerle dolsun istersen, gam toprağından gözüne sürme çek de ağla.
*Dünyanın lütfu ve yaltaklanması hoş bir lokmadır. Ama az ye. Çünkü o lokma ateştendir.
*Nefis övüldükçe firavunlaşır. Alçakgönüllü ol, büyüklenme.
*Yusuf gibi güzel olamadıysan bari Yakup gibi ağlamayı öğren.
*Âşığın vergisi, can vermektir. Hak uğruna ekmek verene ekmek verilir. Can verene can katılır.
*Sel ister bulanık olsun, ister saf olsun mademki geçicidir, onu konuşarak vakit öldürme. Dünya malı sele benzer.
*Yoksullar mal ve mülkün ötesinde Allah’tan pek büyük rızık alırlar. İnsanlar onları anlamaz, sözlere değer vermez.
*Yoksulluk aynadır. Yoksula olan tavrına göre kendini gör. Cimri misin cömert misin anlarsın.
*Herkes Hakk’ı işitemez. Her kuş bütün inciri yutamaz.
*Yöneticilerin huyu halka tesir eder. Gökyüzü yeşil ise, yer yeşerir. Gökyüzü kara ise yere yıldırımlar yağar.
*Deniz, ölüyü üstünde taşır, diriyi boğmak ister. Nefis sıfatlarını öldür ki hakikât sırlarını denizi seni üstünde taşısın. 
*Çiçek dökülünce meyve çıkar. Ten harap olunca can görünür.
*Başına gelen eziyetler artıyor değil mi? Buğdayı başak olsun diye toprağa attılar. Değirmende un olsun diye ezdiler. Ekmek oldu. Dişleri ile ezdiler. Ezil ki can olasın. Can veresin.

ALLAH ADAMLARININ TÜRBESİ...
Ferruh Çelebi hazretleri, vefatından bir müddet önce şunları söyledi: 
“Allah adamlarının türbesi, Cennet bahçelerinden bir bahçe gibidir. Onun civârına tatlı bir rahmet rüzgârı eser. Her kim o gülistâna komşuluk yaparsa, iki cihânda sıkıntı ve elemlerden korunmuş olur.”
Tüm İçerikler