ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Ebû Seleme bin Abdurrahmân, Tâbiînin büyüklerinden olup, Aşere-i mübeşşereden Abdurrahmân bin Avf’ın (radıyallahü anh) oğludur 22 (m. 644) yılında Medine’de doğdu ve 94 (m. 713)’de 72 yaşında, iken orada vefât etti... YEDİ BÜYÜK ÂLİMDEN BİRİ...
Ebû Seleme, Medine’de yetişen ve kendilerine “fukahâ-i seb’a” adı verilen yedi büyük âlimden biridir. Medîne-i münevverenin bu yedi büyük âlimi, Saîd bin Müseyyeb, Kâsım bin Muhammed bin Ebî Bekr-i Sıddîk, Urve-tebni-Zübeyr, Hârice-tebni-Zeyd, Ebû Seleme-tebni-Abdurrahmân bin Avf, Ubeydullah İbn-i Utbe ve Ebû Eyyûb Süleymân’dır (radıyallahü anhüm).
Hadîs ilminde büyük bir âlim olup, çok hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir. Aynı zamanda büyük bir fıkıh âlimi idi. Ba’zı fıkıh mes’elelerindeki ictihâdları, Abdullah İbn-i Abbâs’ın ictihâdları ile ayrılıyordu. İbn-i Abbâs, kendisiyle ilmî münâzaralarda bulunur ve ba’zı mes’elelerde ona müracaat ederdi. Saîd bin Âs Medine’ye vâli olunca, Onu kadı olarak ta’yin etmek istedi, fakat o kabûl etmedi...
Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden ba’zıları:
Peygamber efendimizi rü’yâda görme husûsunda şu hadîs-i şerîfi rivâyet etti:
“Her kim beni rü’yâda görürse, uyanıkken de görecektir. Yahut beni uyanıkken görmüş gibidir. Şeytan benim şeklime giremez.”

“SALİH RÜ’YÂ ALLAH’TANDIR”
Rü’yâ hakkında şu hadîs-i şerîfi rivâyet etti: “Sâlih rüya Allahtan, kötü rüya ise şeytandandır. Şimdi, her kim bir rüya görür de onun bir şeyinden hoşlanmazsa sol tarafına tükürsün ve şeytandan Allaha sığınsın! Bu rüya ona zarar vermez. Onu kimseye söylemesin. Şayet iyi görürse sevinsin, sevdiği kimselerden başka kimseye söylemesin.”
“Ben size neyi yasak edersem, ondan sakının ve neyi emredersem, gücünüz yettiği kadar onu yapın! Sizden öncekileri ancak çok suâlleri ve Peygamberleri üzerinde ihtilâfları helak etmiştir.”
“Bütün çocuklar Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyâya gelir. Bunları, sonra anaları, babaları Hristiyan, Yahûdi ve dinsiz yapar.”
“Her kim Allaha ve kıyâmet gününe imân ediyorsa, ya hayır söylesin yahut sussun! Her kim Allaha ve son güne (kıyâmet gününe) imân ediyorsa komşusuna ikrâm etsin! Her kim Allaha ve son güne imân ediyorsa, misâfirine ikrâm etsin!”
Bu mübarek zat, daima secdede iken vefat etmek isterdi. Vefatına yakın yine böyle dua ederek namaza durdu ve secdede vefat etti...
Tüm İçerikler