ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Feyzullah Efendi, Anadolu velîlerinin meşhurlarındandır. Şimdi Bulgaristan sınırları içinde bulunan Silistre’nin Sazlı köyünde 1805 (H.1220) senesinde doğdu. 1876 (H.1293)’de İstanbul’da vefât etti. Fâtih Câmiinde kalabalık bir cemâat tarafından cenâze namazı kılınıp, Halıcılar semtindeki dergâhına defnedildi... “ALLAH’IN ÖYLE KULLARI VARDIR Kİ!”
Feyzullah Efendi, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin halîfelerinden Hüseyin Vâiz Efendinin huzûruna gidip talebeliğe kabûl edildi ve tasavvufta yüksek derecelere kavuştu. Kerâmetleri çoktur. Sâlihlerden Mustafa Efendi isminde bir zâta rüyâsında, Resûlullah efendimiz; “Sen İstanbul’da dostum Hacı Feyzullah Efendiye git” buyurmuştur. O da gelerek Feyzullah Efendinin sohbetlerine katılmış ve çok istifâde etmiştir.
Hikmetli sözleri çoktur. Buyurdu ki:
“Allah’ın öyle kulları vardır ki, Allah’ın azametinden kalpleri parça parça olur, sonra biter; yine pârelenip tekrar biter. Ve bu hâl yaşadıkları müddetçe devam eder. Kulun, azâmet-i ilâhiye karşısındaki korku ve saygısı, ilâhî mârifetten nasîbi mikdarında olur!”
“Kim, din kardeşi için diliyle sevgi ve hulûs gösterir de içinden ona düşmanlık ve kin beslerse, Allah ona lânet eder, dilsiz yapar ve kalp gözünü köreltir.”
“Rızâ hâlindeki kişinin dostluğuna inanmam, kızdırdığım bu kişinin gazab hâlindeki dostluğuna inanırım.”
“Hakka boyun eğ, hakkı tâkib et, kim söylerse söylesin hakkı kabûl et.”
“Allahü teâlâdan korkandan, her şey korkar olur. Allah’tan korkmayan, her şeyden korkar.”
“Tevekkül, Allahü teâlâdan başkasına güvenmemek ve O’ndan başkasından korkmamaktır.”
“Akıllılarla kavga etmek, akılsızlarla oturup tatlı yemekten kolaydır.”
“Bir kimsenin kalbine Allah korkusu yerleşti mi, dilinde işe yaramaz bir söz bulunmaz. Bu korku dünyâ sevgisini ve arzusunu yakar, dünyâya rağbet etme hâlini gönülden dışarı atar.”

DOSTLARLA SOHBET ETMEK...
“İnsanın, yanında bulunanlarla tatlı tatlı sohbet etmesi, onlara güzel ahlâk ile davranması, geceleri sabaha kadar ibâdet ile, gündüzleri hep oruçlu geçirmesinden hayırlıdır.”
“Duâmın kabûl olacağını bilsem, yalnız devlet başkanı için duâ ederdim. Çünkü, devlet başkanı iyi olursa, şehirler ve insanlar kötülüklerden ve belâlardan emin olur.”
Hacı Feyzullah Efendi, vefat etmeden bir müddet önce buyurdu ki: 
“Allah korkusu, dilin lüzumsuz şey söylemesine mâni olur. Allahü teâlâdan korkanın dili söylemez olur.”
Tüm İçerikler