ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Ali bin Muhammed, Suriye’de dünyaya geldi. Büyük âlimlerden tefsir, hadis ve kıraat ilmini öğrendi. Kendisi de çok talebe yetiştirdi...

Ali bin Muhammed es-Sehâvî, Suriye’de yaşamış olan tefsir, hadis ve fıkıh âlimlerdendir. 1163 (H.558) senesinde Suriye’de Sehâ kasabasında dünyaya geldi. İlim tahsil etmek için önce Mısır’a gitti. İskenderiye şehrinde büyük âlimlerden tefsir, hadîs ve kıraat ilmini öğrendi. Sonra Kahire’ye gelerek burada Şafii fıkhı üzerinde çalıştı ve bu sahada zamanın önde gelen âlimlerinden oldu... BENÎ ÜMEYYE’DE KIRK YIL...
Ali bin Muhammed hazretleri, tahsilini tamamladıktan sonra Suriye’ye döndü ve Şam’da, Beni Ümeyye Camiinde Zekeriyya aleyhisselamın kabri yanında kırk seneden fazla ders verdi. Pekçok kimse ondan ilim öğrendi. Bunlardan çoğu kendi zamanlarının en büyük âlimlerinden oldular. Bilhassa Ali Müttekî el-Hindî en meşhurlarındandır. Bu talebesi hayâtı boyunca bir çok kıymetli eserler yazdı. Eserlerinin sayısı, Arabî ve Fârisî olmak üzere yüzü aşkındır. İlk olarak yazdığı eseri “Mübeyyin-i Tarîk” risâlesidir. Bu eseri yazmaya ilhâmla emr olundu. “Mecmûa-i Hükm-i Kebîr”, faydalı ve kıymetli bir eseri olup, bütün tasavvuf kitaplarında yazılanların hülâsasıdır. İmâm-ı Süyûtî hazretlerinin “Kitâb-ül-Arf-il-Verdî fî Ahbâr-il-Mehdî”, “Cem’ul-Cevâmi”, “Ikd-üd-Dürer fî Ahbâr-il-Mehdiyy-il-Muntazar” adlı eserlerindeki hadîs-i şerîfleri tasnîf ederek yazdığı “El-Burhân fî Alâmât-il-Mehdî-yi-Âhır Zamân” adlı kıymetli eserinde, âhir zamanda hazreti Mehdî’nin geleceğini uzun anlatmaktadır...
Böyle büyük âlimler yetiştiren Ali bin Muhammed Sehavi hazretleri, 1245 (H. 643) senesinde Şam’da vefat etti. Son anlarında şu şiiri okudu:

“ÂHİRET DİYARINA GİDECEĞİZ...”
“Dediler ki, yakında ahiret diyarına gideceğiz,
Kervan, kurtuluş diyarındakilerin menziline ulaşacak,
İtaat eden kimse, onlara kavuşmaktan sevinir,
Dedim ki: benim günahım çok, çarem de yok,
Hangi yüzle onların arasına katılabilirim?
Dediler ki: Allahü teâlâ affeder, hele de af uman kimseyi...”
Tüm İçerikler