ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Mecdüddîn Îsâ, Anadolu’da yetişen evliyânın meşhurlarındandır. Saruhan Beyin Akhisar’ı fethinden sonra oraya yerleşen Taşgunoğulları namıyla bilinen bir Türk âliesine mensuptur. 
Bu mübarek zat, 1447 (H.851) senesinde Akhisar’da doğdu. 1530 (H.937) de vefât etti. Türbesi Akhisar’da kendi ismiyle anılan “Şeyh Îsâ Camii” bahçesindedir. Türbesinin bulunduğu mahalleye “Şeyh Îsâ Mahallesi” adı verilmiştir... “İlim ve sanat öğrenin!..”
Mecdüddîn Îsâ hazretleri Ehl-i sünnet îtikâdının ve doğru din bilgilerinin yayılması için çok hizmet etmiş ve kıymetli talebeler yetiştirip icâzet vermiştir. Talebelerine ve sevenlerine muhakkak ilim ve sanat öğrenmelerini emrederdi. İlim ve sanat öğrenen başkalarının minneti altına girmez minnetsiz yaşar derdi... 
Yetiştirdiği talebeleri irşad için çeşitli memleketlere göndermiştir. Bâbâ Ahmed Mağribi adındaki talebesini ilimde ve tasavvufta yetiştirdikten sonra Endülüs’e gönderdi. Oğlu İlyâs Efendi de meşhur halîfelerindendir.
Bu mübareğin hikmetli sözleri pek çoktur. Bir gün buyurdu ki: “Bir insanın alnının secdeye gelmesi, Allahü teâlânın onu sevdiğinin bir alâmetidir!”

Son anlarını yaşıyordu!
Mecdüddîn Îsâ hazretleri, bir gece rüyasında; “Kalk yola çık” diye bir ses duydu. Bu işâret üzerine kalkıp yanına birkaç dervişi de alarak çarşıya doğru yürüdü. Çarşıda Çanakkale yoluyla Trakya’ya gitmekte olan bir kervan gördüler. Bu kervana katılıp yola çıktılar. Malkara kasabasına varınca vaktiyle Bursa’da ders aldığı, kendisinden ilim öğrendiği hocalarından birinin oralı olduğunu hatırlayıp ziyaretine gitmek istedi. Arayıp sordu ve evini buldu. Bu hocası bir haftadır hasta yatmakta ve son anlarını yaşamakta idi. Bu esnada şöyle dedi: 
-Vefat edince cenâzemin yıkanması ve namazımın kılınması vazîfesini talebem Şeyh Îsâ yapsın! 
Mecdüddîn Îsâ içeri girince vefât etmek üzere olan hocası gözlerini açıp; 
-Evlâdım Îsâ nerede kaldın? Bir haftadan beri seni bekliyorum, dedi ve helalleşip ruhunu teslim etti. O da hocasının vasiyetini yerine getirdi...
Tüm İçerikler