ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Ahmed Aysâvî 1534 (H.941)’de Şam’da doğdu. Aslen Şam’a bağlı olan Aysâ nâhiyesindendir. Buraya nisbetle “Aysâvî” denilmiş ve bu isimle meşhûr olmuştur. Babası Aysâ’dan gelip, Şam’da yerleşmiş idi...
Aysâvî hazretleri, Şam’daki meşhûr Emeviyye Câmii’nde imâmlık, Câmi-i Muallak diye tanınan Cedîd Câmii’nde ve Dımeşk’ın hâricinde bulunan Kabr-i Âtike mahallesindeki Tevrîziyye Câmii’nde hatîblik yaptı. Ömeriyye, Azîziyye, Zâhiriyye, Şâmiyye, Berrâniyye gibi medreselerde ders okuttu. Emeviyye ve Sultan Süleymân Câmii’lerinde vaaz verdi. İlim öğrenmek ve öğretmek maksadıyla çeşitli yerlere seferler yaptı.. Hürmet ve ikrâmda bulundular...
Ahmed Aysâvî, akrabâlarını ziyâret için iki defâ Trablusşâm’a gitti. Haleb’e de gitti. Oranın ahâlisi kendisini çok iyi karşıladı. Çok hürmet ve ikrâmda bulundular...
Aysâvî hazretleri, fıkıh ilminde ve bu ilme uygun fetvâ vermekte diğer âlimlerden önde idi. Bütün zamânı ders ve fetvâ vermekle, insanlara faydalı olmakla geçerdi. Her hâli dînimizin emirlerine tam uygun idi. Haramlar ile birlikte şüpheli olan şeylerden de son derece kaçınırdı. Herkes tarafından sevilip hürmet edilen pek yüksek bir zât olup, büyüklüğü, üstünlük ve asâleti her tarafta konuşulurdu. Gâyet yumuşak huylu, İslâmın güzel ahlâkı ile süslü idi. Ayıb ve çirkin hâllerden, kin ve düşmanlık gibi bozuk düşüncelerden uzak idi. Güzel huylar ve iyi sıfatlar onda, meleke, alışkanlık hâline gelmişti. Konuşmasında bir şeyi anlatmasında öyle hoş, yumuşak, nâzik ve mülâyim idi ki, dinleyenler onun bu güzel hâline hayrân kalırlardı.

“El-Hubeb” Şâfiî ilmihalidir...
Ahmed Aysâvî, “El-Hubeb” isminde, Şâfiî mezhebi fıkıh bilgilerini anlatan bir eser yazdı. Daha sonra bu eserini çok güzel bir şekilde şerhetti. Bunlardan başka, minâre yapılmasına dâir bir risâlesi ve başka risâleleri de vardır.
Bu mübarek zat, 1617 (H.1026) senesinde, ocak ayının üçünde salı günü Şam’da vefât etti. Bâb-üs-sagîr Kabristanında defnolundu. Vefâtı sırasında “Yâ Rabbî! Kulun Ahmed Aysâvî’ye rahmet et” mânâsında bir Arabî mısra söyledi ve rahmet-i Rahmana kavuştu...
Tüm İçerikler