ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Abdullah-ı Herâtî, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin yetiştirdiği velîlerdendir. İsmi Abdullah’tır. Herâtlı olduğu için “Herâtî” veya “Hirevî” nisbeleriyle meşhûr olmuştur. Doğum ve vefât târihleri kesin olarak bilinmemektedir. Şam’da vefât etti. Kabri Kâsiyun Dağı eteğinde Mevlânâ Halîd-i Bağdâdî hazretlerinin türbesi yanındaki kabristandadır. ÇOK TALEBE YETİŞTİRDİ
Büyük evliyâ ve kerâmetler sâhibi olan Abdullah-ı Herâtî hazretleri uzun seneler Şam’da Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin dergâhında kalıp talebe yetiştirdi. İnsanlara İslâmiyetin emir ve yasaklarını anlatarak onların dünyada ve âhirette saâdete ermelerine vesîle oldu.
Zâhirî ilimlerde derin âlim manevî ilimlerde yüksek bir evliyâ olan Abdullah-ı Herâtî güzel ahlâk sâhibiydi. Mütevâzî bir zât olup insanlara hizmet etmeyi severdi. Talebelerinin her türlü dertleriyle ilgilenir ve yardımlarına koşardı...
Ömrünün sonuna doğru Şam’daki Ümeyye (Emeviyye) Câmiinde hazret-i Hüseyin’in şehîd başının olduğu makamda oturup ibâdet ve zikirle meşgûl idi. Orada oturduğu sırada rahatsızlandı. Bu onun son hastalığı idi. Bunu duyan talebeleri ve halîfeleri onu sağlık üzere bir daha görüp, duâsını almak üzere kâfile kâfile geldiler. Her birisi etrafında pervâneler gibi dönüyor, hizmette ve saygıda kusur etmemeye çalışıyordu. 

“ONA TÂBİ OLUN!”
Halîfeleri, Abdullah-ı Herâtî hazretlerine hastalığının sâkinleştiği bir zamanda; 
“Sizden sonra yerinize halîfe olarak kime tâbi olmamızı emredersiniz? İrşâd halîfeliğini kime bırakacaksınız?” diye sordular. Abdullah-ı Herâtî hazretleri;
“Bu iş için âlim, Ârif-i Samedânî Şeyh Muhammed Hanî’den daha lâyıkını görmüyorum. Ben onda tam mükemmel istikâmetten başka bir hal görmüyorum. Mevlânâ Hâlid efendimiz de vefât edinceye kadar ondan hoşnud idi. Benden sonra ona tâbi olun. Teslimiyet anahtarlarını ona bırakın” buyurdu.
Bu vasiyeti yaptıktan kısa bir müddet sonra da vefât etti.
Tüm İçerikler