ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Şeybân bin Abdurrahmân, Tebe-i tâbiînin meşhûrlarından olup Hadîs, nahiv ve kırâat âlimidir. Nahiv ilminde Kûfe dil mektebinin ilk temsilcilerindendir. Daha çok Ebû Muâviye künyesi ile anıldı...  “BOŞ ŞEY KÖTÜDÜR!..”
Doğum târihi bilinmeyen Ebû Muâviye, Basra’da doğdu. Daha sonra Kûfe’ye geldi. Burada bir süre ilim tahsil etti. Sonra ilim öğretmekle uğraşıp Bağdâd’a gitti. Bağdâd’ta Hâşimîlerden Süleymân bin Dâvûd ve kardeşine edebiyat dersleri verdi. Abbasî halifesi el-Mehdî zamanında 164 (m. 780) senesinde vefât etti...
Şeybân bin Abdurrahmân hazretlerinin rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden ba’zıları:
Berâ bin Azib (radıyallahü anh) tarikiyle rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte Resûlullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) “Selâmı yayınız, selâmet bulursunuz. Boş şey kötüdür” buyurdu.
Câbir’den (radıyallahü anh) rivâyet edilen hadîs-i şerîfte Resûlullah Efendimiz “Allahü teâlâdan iyilik umarak can veriniz” buyurdu.
Ebû Saîd’den rivâyet edilen hadîs-i şerîfte, Resûlullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem):
“Kıyâmet gününde ölüm güzel bir koç sûretinde getirilir. Cennetle Cehennem arasında durdurulur. Sonra: ‘Ey Cennetlikler, bunu tanıyor musunuz?’ denilir. Cennetlikler başlarını kaldırarak o koça bakarlar. ‘Evet, bu ölümdür’ derler. Sonra, ‘Ey Cehennem ahalisi, siz bunu tanıyor musunuz’ diye sorulur. Onlar da başlarını kaldırarak bakarlar. ‘Evet, onu tanıyoruz’ derler. Sonra, emredilir koç sûretindeki ölüm derhal boğazlanır. Müteakiben ‘Ey Cennetlikler, artık size ölüm yoktur. Cennette ebedîsiniz ve ey Cehennem halkı, size de ölüm yok Cehennemde ebedî kalacaksınız’ denilir” buyurdu. 
Sonra da, “Sen, onları ilâhî emrin yerini bulduğu vakit ile, hasret ve pişmanlık günü ile korkut, onlar hâlâ gaflet içindedirler. Onlar hâlâ imân etmiyorlar. Şüphe yok ki arza ve onun üzerindekilere biz vâris olacağız! Onlar nihâyet bize döndürüleceklerdir” meâlindeki âyet-i kerîmeyi okudular ve okurken de elleriyle dünyâyı işâret ettiler.

BEŞ GÜZEL HASLET
Şeybân bin Abdurrahmân hazretleri, vefat etmesine yakın şunları söyledi: “Eshâb-ı kirâmda şu beş haslet (özellik) vardı: Cemâate devam, Resûlullahın sünnetine uymak. Câmi yapmak, Kur’ân-ı kerîm okumak ve cihâd (İslâmiyeti yaymak) etmek. Sizler de bu amellere devam ediniz.”
Tüm İçerikler