ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Münâvî hazretleri, 1396 (H.799) senesinde Kâhire’de doğdu. Küçük yaşta Kur’ân-ı kerîmi ezberledi. Ayrıca; Umde, Tenbîh, Milha, Elfiye, Minhâc ve başka eserleri iyice okuyup, zihnine nakşetti. Babası ile hacca gitti. Sonra da Veliyyüddîn el-Irâkî ile haccagitti ve orada İbn-i Selâme, İbn-ül-Cezerî ve başka âlimlerden hadîs dinledi. Kâhire’de de Şafii fıkhını öğrendi ve Şâfiî mezhebi fıkıh âlimlerinin büyüklerinden oldu.
Çok talebe yetiştirdi...
Münâvî hazretleri, ömrü boyunca ilim öğrenmek ve öğretmekle, ibâdet ile meşgûl oldu. İlim ve amelde, zamânındaki âlimlerin önde gelenlerindendi. Bilhassa fıkıhta üstün bir dereceye yükseldi. İlim tâliblerine; fıkıh, kırâat, Arab dili ve edebiyâtı, tefsîr, hadîs ve tasavvufu öğretti. Çok talebe yetiştirdi. Mısır’da kâdılık vazifesinde bulundu, fetvâlar verdi.
Münâvî hazretleri, kuvvetli îmân sâhibi, sâlih, çok ibâdet eden, sünnet-i seniyyeye bağlı, tevâzu ve kerem, cömertlik sâhibi, herkese iyilik eden bir zâttı. Talebelerinin elbisesini verir, gönüllerini hoş ederdi. Müsâmahası çoktu. Dünyâ malına gönül bağlamadı. Vefât ettiğinde, cenâze namazı görülmemiş bir kalabalık tarafından kılındı...
Münâvî hazretleri, bir gün Kâdı Şerefüddîn Ensârî’nin ziyâretine gitmişti. Evin dışarı kısmında oturdular. Kâdı Şerefüddîn dedi ki:
-Efendim, burada çok kuş var. Kilimlerimizin ve kitaplarımızın üstünü kirletiyorlar. Biz ne yaptık ise çâresini bulamadık!
Yahyâ Münâvî hazretleri başını kaldırıp kuşlara baktı ve; “Ey kuşlar! Buradan gidin ve bir daha buraya gelip kilim ve kitapların üzerini kirletmeyin” dedi. Ondan sonra bir daha Kâdı Şerefüddîn’in evinin üstüne kuşlar gelip konmadılar ve kilimleri ile kitaplarının üzerini kirletmediler...

İmâm-ı Şâfiî hazretlerine komşu
Bu mübarek zat, vefâtına yakın şöyle buyurdu: “İki cihânın efendisine kavuşmaktan başka arzum yoktur. Bütün emellerim buna bağlı olup, kurtuluşum bununladır...”
Münâvî hazretleri 1467 (H.871) senesinde Kâhire’de vefât etti. Cenâze namazında sultan da hazır bulundu. İmâm-ı Şâfiî hazretlerinin türbesi yakınına defnedildi.
Tüm İçerikler